Sitemap
  • Danske Kirkers Råd > 
  • Nyhed
  •  > Vil du ud i verden og studere? Søg Det Økumeniske Studielegat
  addthis-area

   

  Vil du ud i verden og studere? Søg Det Økumeniske Studielegat

  Kategori: Danske Kirkers Råd

  Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, studerende ved de kirkefaglige uddannelser som f.eks. 3K, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

  Formål
  Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

  Ansøgere
  Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

  Hvad ydes der støtte til?

  Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske Institut i Strassburg vil blive prioriteret, men ophold ved økumeniske universiteter, colleges og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik, kan komme i betragtning. Også feltarbejde o. lign. kan opnå støtte. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi. Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer fx gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

  Ansøgning
  Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.

  Ansøgningsfrist
  1. marts 2017

  Legatportion
  Legatportionen vil være op til kr. 25.000

  Ansøgningen sendes til
  Det Økumeniske Studielegat
  v. Danske Kirkers Råd
  Peter Bangs Vej 1 D
  2000 Frederiksberg
  eller til dkr(at)danskekirkersraad.dk

  Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr(at)danskekirkersraad.dk.