Der er valgt ny styrelse for Danske Kirkedage. Det er styrelsens opgave at sikre kontinuiteten i Danske Kirkedage og helt overordnet sikret den økumeniske bredde og opbakning i Danske Kirkedage.
Af Mads Christoffersen, Generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Tidligere har man haft fem medlemmer af styrelsen, men nu har man ændret vedtægterne og udvidet til syv medlemmer og inviteret suppleanterne til at tage en aktiv rolle. Vi har spurgt formand for Styrelsen Poul Kirk om, hvordan han ser det kommende arbejde i styrelsen og hvorfor man har besluttet at gøre styrelsen endnu større.

Man har besluttet at udvide styrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Hvorfor har man gjort det?
”Siden Himmelske Dage i København i 2016 har eventet hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien udviklet sig til et ’kirkeligt folkemøde’ med tusinder af deltagere. Udvidelsen af styrelsen skal sikre en større og bedre forankring i det brede kirkelige bagland.”

Når du ser på sammensætningen af den nye styrelse, hvilke fordele ser du så?

”Med valget af Birger Nygaard bekræftes samarbejdet med Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Fællesfondens bevilling på i alt 1,6 millioner i årene 2020-2023 til Landssekretariatet for Himmelske Dage betyder en naturlig styrkelse af den ”bærende planke” mellem de lokale Himmelske Dage i fremtiden. Nu kan der for alvor tænkes langsigtet.

Genvalget af Jens Christian Melgaard (KFUM&K) og Søren Abildgaard (Landsforeningen af Menighedsråd) og valget af Mette Møbjerg Madsen (De Samvirkende Menighedsplejer) styrker samarbejdet med de store folkekirkelige bevægelser. FDF og Katolsk Kirke er fortsat repræsenteret i styrelsen ved henholdsvis Rasmus B. Ottosen og Kaare Nielsen. Frikirkernes rolle i styrelsen er styrket ved valget af Vibeke Dalsgaard som suppleant (Baptistkirken). Endelig er valget af Smitha Prasadam (Den Anglikanske Kirke) som suppleant en styrkelse af bredden i styrelsen”

Hvilke opgaver ser du styrelsen især kommer til at arbejde med de kommende år?

”Styrelsen mødes i september og drøfter visioner for Himmelske Dage for de næste mange år. Det er vigtigt at få bredden i folkekirken med i Himmelske Dage – både Tidehverv, Grundtvigs Forum og missionsforeningerne. Samtidigt er det vigtigt at få bygget en bro til de mange migrantkirker i Danmark, som endnu ikke er med på Himmelske Dage. Brandet ”Himmelske Dage” styrkes i danskerne bevidsthed.

Formålet med Himmelske Dage er ”på bredest mulig økumenisk basis at samle mennesker om og til kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler kirkens opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk.

Forkyndelse af det kristne budskab til sekulære, men åndeligt søgende danskere, er og forbliver Himmelske Dages vigtigste prioritet. Himmelske Dage er også et økumenisk mødested, hvor teologiske holdninger mødes og brydes i gensidig respekt – til gavn for kirkens engagement i samfundet.”

Hvordan er forholdet mellem styrelsen og de lokale engagerede i komiteen for Himmelske Dage i Roskilde 2022?

”Opstarten i Roskilde og etableringen af lokalkomiteen er gået fremragende. Der er et tillidsfuldt og godt samarbejde mellem lokalkomiteen og styrelsen. Glæd jer til Himmelske Dage i Roskilde den 26. – 29. maj 2022!”

Hvilke tendenser ser du helt overordnet for udviklingen af Danske Kirkedage/Himmelske Dage i disse år?

”Vi er kommet tættere på hinanden i de senere år i et godt samarbejde med gensidig respekt for hinandens synspunkter. Trykket fra det sekulære samfund har bragt os nærmere hinanden, og danskernes åndelige søgning gør Himmelske Dage til et vigtigt mødested mellem kirken og folket. Samtidigt har kirken nogle vigtige input i debatten om tidens store spørgsmål med klimaforandringerne og integrationsudfordringerne”, siger Poul Kirk om kirken i samfundet.

Er der andet, du vil sige?

”Vi har brug for jeres forbøn og støtte!”, afslutter Poul Kirk.

Den nye styrelse

Den nye Styrelse består af syv medlemmer: Formand Poul Kirk (Frikirkenet), kasserer Rasmus B. Ottosen (FDF), Jens Christian Meldgaard (KFUM&K), Birger Nygaard (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Søren Abildgaard (Landsforeningen af Menighedsråd), Mette Møbjerg Madsen (Samvirkende Menighedsplejer) og Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke) og to suppleanter: Vibeke Dalsgaard (BaptistKirken) og Smitha Prasadam (Den anglikanske Kirke). Både medlemmer og suppleanter er aktivt med til styrelsens møder. Hvis der skulle ske en afstemning, er der medlemmerne, der har stemmeret. Hvis et medlem træder ud af styrelsen eller ikke kan være med til mødet, træder suppleanten i dennes sted. Desuden deltager landssekretær Anne Mie Skak Johanson og generalsekretær for Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen ved møderne.

Comments are closed