Af Christian Arffmann

Godt 50 engagerede deltagere var med ved temadag om økumeni og diakoni den 29. august 2020. Dagen bød på spændende oplæg om diakoniens betydning inden for forskellige kirkesamfund og desuden en bred vifte af workshops om alt fra lokaløkumenisk diakoni til global diakoni og forholdet mellem liturgi og diakoni. Undervejs blev det tydeligt, at der var efterspørgsel på et netværk om økumeni og diakoni for at styrke relationen mellem diakonale aktører til gensidig inspiration og læring.

Der tales i denne tid mere og mere om diakoni. Diakoni, eller kirkens omsorgstjeneste, får stadigt højere prioritet i mange kirker. Rundt omkring ansættes mange diakonipræster og diakonimedarbejdere, der oprettes diakoniudvalg i stifterne, og flere søger ind på diakoniuddannelserne, enten på Diakonhøjskolen, Diakonissestiftelsen eller på den nystiftede diakoniuddannelse på Dansk Bibel Institut.  

Ofte foregår det diakonale arbejde inden for konfessionelle, kirkelige eller organisatoriske grænser. Hver kirke har ofte sit eget diakonale arbejde. Men som en nyligt afholdt temadag om diakoni og økumeni demonstrerede, bobler det med kirkelige diakonale initiativer for tiden, og det kan give rigtig god mening, at arbejdet foregår på tværs af kirker. Temadagen var arrangeret af Danske Kirkers Råd og samlede nøglepersoner fra frikirkerne, den katolske kirke, den ortodokse kirke samt folkekirken.

På temadagen fremhævedes tværkirkelige initiativer som KirkeCare, Familienetværket og Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg, og de viste, at diakoni er en kirkelig hjertesag, som kan være med til at samle kirkerne.

En konklusion fra temadagen er, at erfaringsudveksling, netværk og inspiration kan styrke det diakonale arbejde. Desuden spores stor vilje og energi til at udvikle mere diakonalt samarbejde på tværs af kirker, og at der er stort behov for at skabe fælles overblik over det diakonale arbejde der foregår på tværs af kirkerne – hvilket i øvrigt Kirkernes Sociale Arbejde i Sociale netop har fået fondsmidler til at iværksætte.

Diskussionen gik også på, om man skal insistere på at bruge navnet diakoni, og selvom det af kommunikationshensyn kan være nødvendigt at forklare hvad begrebet diakoni dækker over, mærkes der mange steder også en stigende åbenhed fra offentlige myndigheder, bevillingsgivere og samarbejdspartnere i forhold til kirkens diakonale arbejde og betoningen af det kristne i omsorgsarbejdet. Kort sagt, det diakonale arbejde er i vækst og har de bedste vækstbetingelser for tiden – også på tværs af kirkerne.

Temadagen om økumeni og diakoni var arrangeret i regi af Danske Kirkers Råds arbejde om økumenisk dialog og dannelse som et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd, Samvirkende Menighedsplejer, Den Katolske Kirke og Frikirkenet. 

Se programmet for dagen her: https://www.danskekirkersraad.dk/temadag-om-oekumeni-og-diakoni/

Categories:

Tags:

Comments are closed