Derfor laver vi Danske Kirkedage
Vi laver Danske Kirkedage, fordi vi tror, det har betydning for dansk kirkeliv, at vi samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring.

Formål for Danske Kirkedage
Danske Kirkedage har til formål på bredest mulig økumenisk basis at samle mennesker om og til kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler kirkens opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk. Danske Kirkedage sigter mod at styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen og til medansvar for forkyndelsen af evangeliet og for tjenesten for mennesker i deres aktuelle situation.

Danske Kirkedage ser det som særligt værdifuldt at:

  • Kirkelig forkyndelse får vægt på kirkedagene, sådan at gudstjenestefejring og kirkelig inspiration og kirkelige problemstillinger fylder i programfladen. Ligeledes bør kirkelighed være en del af planlægningsfasen.
  • Fælleskirkelighed bliver synlig både i planlægningen og afviklingen af kirkedage. Det betyder, at det er vigtigt at sammensætte komitéen for Danske Kirkedage og udvalgene sådan, at de forskellige kirkesamfund er bredt repræsenteret. Der skal altså både være repræsentanter fra Folkekirken, Den Katolske Kirke og frikirkerne med i forberedelsesarbejdet. Det betyder også, at det i programmet for Danske Kirkedage skal tilstræbes at favne de forskellige kirkers særkender samt give plads for inputs fra forskellig kant og den kirkelige mangfoldighed.
  • Lokale, nationale og internationale bidrag inddrages på lige fod i kirkedags-programmet. Det er vigtigt, at de mange kirkesamfund og kirkelige organisationer, der udgør medlemsskaren af Danske Kirkedage inddrages i planlægningen, også selvom de ikke nødvendigvis er velrepræsenteret lokalt.
  • Praktisk engagement i verden bliver en tydelig del af programmet for at vise, hvorledes kirker og kirkelige organisationer konkret forholder sig til omverdenen både i Danmark og verden. Kirkens profetiske stemme for fred og forsoning og mod social uretfærdighed har altid været en del af Danske Kirkedage.

Organisationen i Danske Kirkedage

Styrelsen for Danske Kirkedage
Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. Formanden og øvrige medlemmer af styrelsen vælges af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på deres årsmøde. Medlemmerne sidder for tre år ad gangen. To af de fem pladser i styrelsen kan besættes af repræsentanter fra kirker/organisationer, der er medlemmer af Danske Kirkedage men ikke af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd.

Danske Kirkedage er organisatorisk en del af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. Danske Kirkedage er en selvstændig aktivitet i regi af Økumenisk Forum og skal hvile i sig selv økonomisk. Dette er et grundvilkår for styrelsen, men ultimativt har Danske Kirkers Råd det juridiske og økonomiske ansvar for kirkedagene. Kirker og kirkelige organisationer kan blive medlemmer af Danske Kirkedage.

De repræsenterede kirker og kirkelige organisationer betaler et af styrelsen fastsat årligt bidrag til Danske Kirkedage. Styrelsens opgaver Styrelsen har det overordnede ansvar for Danske Kirkedages virksomhed og gennemførelse. Styrelsen inviterer kirker og kirkelige organisationer i Danmark til at lade sig repræsentere i Danske Kirkedage. Det er styrelsens opgave at involvere de repræsenterede kirker og kirkelige organisationer og at fremme deres engagement i Danske Kirkedage. Styrelsen skal sikre åbenhed mellem Danske Kirkers Råds sekretariat og styrelsen. Styrelsen vælger af sin midte en kasserer. Det er kassererens opgave løbende at følge økonomien for de aktuelle kirkedage sammen med kassereren i den lokale komité. Styrelsens kasserer skal løbende orientere styrelsen om økonomien i Danske Kirkedage. Formanden for Styrelsen for Danske Kirkedage kan udtale sig på styrelsens vegne inden for mandatets rammer.

Styrelsen nedsætter en lokal komité, som har til opgave at gennemføre kirkedagene. Rekrutteringen kan eventuelt ske i samarbejde med det stift, hvori Danske Kirkedage skal afholdes. Det er styrelsens opgave at udforme et kommissorium for hver ny komité, inden komitéen påbegynder sit arbejde, samt at varetage kontakten med den til enhver tid fungerende komité og sikre kontinuitet i forhold til det næste arrangement. Dette gælder også for arkivering til gavn for planlægning af Danske Kirkedage. Økumenisk Forum drøfter som minimum en gang årligt Danske Kirkedages virksomhed. Styrelsen skal i denne forbindelse orientere om planer for kommende kirkedage (tid, sted og indhold), ligesom der skal være lejlighed til drøftelse heraf samt til evaluering af afviklede arrangementer.

Medlemmer af styrelsen
Formand Poul Kirk, Frikirkenet 
Næstformand Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd
Kasserer Birger Nygaard, Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Kaare H. Nielsen, Den katolske kirke
Jens Christian Meldgaard, KFUM og KFUM
Mette Møbjerg Madsen, Samvirkende Menighedsplejer
Smitha Prasadam, Den anglikanske Kirke

Suppleanter:
Vibeke Dalsgaard, Baptistkirken
John Lorentzen, FrikirkeNet

Desuden er generalsekretær Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd med til Styrelsens møde

Formand for den lokale komite
Sognepræst Elsebeth Garde Kjær

Sekretær for styrelsen
Anne Mie Skak Johanson ([email protected])

projektleder for Himmelske Dage Roskilde 2022
Miriam Munksgaard
roskilde(at)himmelskedage.dk
Tlf: 21 63 12 10

Komitéen for Danske Kirkedage
Den lokale komité nedsættes formelt af Styrelsen for Danske Kirkedage. I praksis vælges en formand for komitéen af styrelsen i samarbejde med det lokale stift. Komitéen er forankret i det geografiske område ( stiftet), hvor Danske Kirkedage gennemføres. Det er komitéens opgave at stå for den praktiske planlægning og gennemførelse af Danske Kirkedage. Komitéen for Danske Kirkedage starter arbejdet. Medlemmer af Danske Kirkedage Kirker og kirkelige organisationer kan blive medlemmer af Danske Kirkedage. De repræsenterede kirker og kirkelige organisationer betaler et af styrelsen fastsat årligt bidrag til Danske Kirkedage.

Se oversigten over medlemmer på www.danskekirkedage.dk. Styrelsen for Danske Kirkedage er ansvarlig for information til og udvidelse af kredsen af medlemmer.

Medinddragelse i planlægningen
Medlemmerne af Danske Kirkedage skal inddrages i planlægningen af Danske Kirkedage. Det sker gennem løbende invitationer fra den lokale komité til medlemsskaren om at komme med forslag til programpunkter og konkrete arrangementer. Disse arrangementer kan medlemmerne evt. selv stå for i samarbejde med den lokale komité.