KIRKELIGE ORGANISATIONER I DANSKE KIRKERS RÅD

Danske Kirkers Råd består af en række kirkelige organisationer, som i korte træk er beskrevet herunder.

Alpha Danmark | www.alphadanmark.dk    
Alpha Danmark ønsker at udbrede kendskabet til Bibelen og kristendommen gennem et åbent forløb over ti uger for mennesker, som ønsker at snakke om spørgsmål om liv og tro.
Alpha tilbyder desuden ægteskabskursus og kursus for forældre til børn og teenagere.
Alpha startede som et introduktionskursus i den kristne tro i en kirke fed navn Holy Trinity Brompton church i det centrale London.
Da præsten Nicky Gumbel overtog styringen med kurset, fandt han ud af, at det appelerede ret godt til mennesker, som ikke ville beskrive sig selv som kristne. Alpha blev hurtigt meget populært, og i begyndelsen af 1990'erne spredte det sig udover verden, heriblandt til Danmark i omkring 1995.
Alpha bliver i dag brugt i 169 lande på 112 sprog.

Areopagos| www.areopagos.dk
Areopagos er en kristen organisation, som arbejder med religionsdialog, kristen spiritualitet, trospraksis og diakoni. Vi arbejder i Danmark og Norge - og i Kina, hvor Areopagos blev grundlagt i 1922.

Assisikredsen | www.assisikredsen.dk
Assisi-Kredsens formål er at udbrede kendskabet til Frans af Assisi ud fra et fælleskirkeligt sigte. Det sker ved at arrangere rejser til det franciskanske Italien - samt ved møder og skriftudgivelser.
Assisi-Kredsen stiftedes i 1974 og har siden været et økumenisk mødested for mennesker fra forskellige kirker. Fællesskabet på rejser, ved møder og ved samtaler er en mulighed for en dybere indsigt i kirkens enhed og mangfoldighed.

Bibelselskabet | www.bibelselskabet.dk
Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor.
Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og fremme bibelbrug samt at indsamle penge til det internationale bibelarbejde

Café Exit | Café Exit
Café Exit støtter - gennem en palet af tilbud - ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at starte på en frisk. Målet er at yde hjælp til at leve som aktive mennesker uden Kriminalitet. Café Exit er ifølge sit grundlag ”et kirkeligt socialt arbejde, som formidler muligheder og giver nyt håb til indsatte og ex-indsatte".

Caritas Danmark | Caritas Danmark
Caritas Danmark er Den katolske Kirkes humanitære hjælpeorganisation. Organisationen blev grundlagt i 1947 og er én af Danmarks ældste nødhjælpsorganisationer. Caritas har baggrund i den romersk-katolske kirke i Danmark, som består af ca. 40.000 katolikker fordelt på 40 sogne

Danmarks Kirkelige Mediecenter | www.dkm.dk
DKM hjælper værdibaserede organisationer og virksomheder med at kommunikere det, de tror på og brænder for. Med masser af erfaring i bagagen vælger vi sammen medier og værktøjer, der er enkle at bruge, men giver stor effekt. Web, video, flyer, Facebook eller et lækkert magasin - vi finder det medie, der tænder målgruppen.

Danmarks Økumeniske Kvindekomité | www.kvindebededag.dk
Danmarks Økumeniske Komite blev dannet i 1969 for at tage sig af alt det praktiske forarbejde til Kvindernes Internationale Bededag, som altid fejres den første fredag i marts i flere end 170 lande jordkloden rundt. I Danmark fejres dagen knapt 70 steder.
Der er kvinder fra Apostolsk Kirke, Brødremenigheden, Baptistkirken, Den Katolske Kirke, Folkekirken, Frelsens Hær, Metodistkirken, Evangelisk Frikirke Danmark, Pinsekirken og Sundhedspersonalets Missionsfællesskab i komiteen.
Vores formål er desuden at fremme fællesskabet mellem de kristne kvindeorganisationer, både nationalt og lokalt, og så er Danmarks Økumeniske Kvindekomite også ansvarlig for, at de indsamlede midler på Bededagen uddeles og forvaltes ansvarligt. Alt arbejdet udføres af frivillige.
DØK har intet personligt medlemskab, kun kirke/organisationsmedlemskab.

Danmission | www.danmission.dk
Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken. Danmission arbejder med kirkeudvikling, fattigdomsbekæmpelse og dialog. Missionen er at styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpe fattigdom for mennesker i Afrika, Asien, Mellemøsten. Det sker i samarbejde med lokale kirker og organisationer i Egypten, Libanon, Syrien, Indien, Bangladesh, Cambodja, Myanmar (Burma), Tanzania, Madagaskar og Danmark.
Danmission blev dannet 1. januar 2000 ved sammenlægningen af Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission - stiftet i henholdsvis 1821 og 1867. Danmission er dermed Danmarks ældste og største missionsorganisation. Den årlige omsætning er omkring 50 millioner kroner. Arbejdet støttes af staten, men drives hovedsagligt for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker.

Dansk Oase | www.danskoase.dk
DanskOase er en evangelisk luthersk fornyelsesbevægelse, der har samme trosgrundlag som folkekirken.
DanskOase blev stiftet i 1989 som en paraplyorganisation med en ledelse af ca. 12 præster og lægfolk. Oasebevægelsen arrangerer bl.a. sommer- og lederkonferencer.
I 2000 fusionerede DanskOase og 3F.
DanskOase er i dag udbygget med et menighedsnetværk af valgmenigheder, sognekirkefællesskaber og frimenigheder, præstenetværk og diakoninetværk, for blot at nævne nogle. Flere netværk er under opbygning. Visionen er at inspirere bredt til fornyelse, udrustning og mission samt at inspirere til dannelse af nye fællesskaber.
DanskOase opfatter sig selv som et åbent og inspirerende forum for alle, der er optaget af kirkens fornyelse, udrustning og mission.

Danske Baptisters kvindenetværk | www.baptistkvinder.dk
Danske Baptisters Kvindenetværk er et organiseret fællesskab af kvinder i Baptistkirken i Danmark, som har til formål er at samle kvinder til et fælles arbejde for kvinder. 
Det er i høj grad det diakonale/humanitære arbejde, der optager kvindekredsene. Kvinderne indsamler materialer til børneskoler, syskoler, klinikker og hospitaler som sendes til udviklingslande.

Det økumeniske retrætehus Skovhuset |
Forside - Skovhuset (retraetehus.dk)
Det økumeniske Center(DØC) er grundlagt i 1966 i , og er et kirkeligt center, hvis formål det er at arbejde for en samfundsorienteret kristen praksis og fælles kirkelig fornyelse.
Centeret har igennem sin levetid været et centrum for økumenisk teologi, studier og aktivisme. F.eks. via Kirkernes Raceprogram i forbindelse med kampen imod apartheid i Sydafrika.
DØC definerer økumenisk arbejde, som både at gå i dialog med andre kirkesamfund, og at samarbejde omkring praktiske projekter på tværs af de trosmæssige forskelle, der adskiller kirkesamfundene til dagligt.
I 2012 havde DØC ca. 200 medlemmer.

FDF | www.fdf.dk
Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF er en dansk, kirkelig børne- og ungdomsorganisation med ca. 24.000 medlemmer (2009). FDF er stiftet i 1902 på Frederiksberg og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsforening.
Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. Men der er dog nogle forskelle, blandt andet er det i FDF altid voksne der leder børnene, lige som FDF ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer. FDF er i stedet medlem af FIMCAP, European Fellowship og Global Fellowship.
FDF ser deres aktiviteter og samværsform, som et middel til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

Folkekirkens Nødhjælp | www.noedhjaelp.dk
Folkekirkens Nødhjælp (FKN) er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med basis i Den danske Folkekirke. FKN blev stiftet i 1922 og er i dag en af Danmarks største, selvstændige humanitære organisationer.
Organisationen er en del af et verdensomspændende kirkeligt hjælpearbejde med samarbejdspartnere (ACT), der arbejder for at afhjælpe fattigdom i Afrika, Asien, Latinamerika, Østeuropa og Mellemøsten.
FKN arbejder for at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv uden hensyn til tro, race eller politisk overbevisning. Bekæmpelse af sult er en kernesag.

Fyens Stift | www.fyensstift.dk
Fyens Stift består af 11 provstier og 232 sogne

Haderslev Stift | www.haderslevstift.dk
Haderslev stift består af 7 provstier og 176 sogne
Stiftskontorets hovedopgave har hidtil været at udøve sekretariatsbistand til biskoppen, stiftsøvrigheden, stiftsrådet og det mellemkirkelige udvalg i Haderslev Stift, ved at bistå med alle de forskellige opgaver, som disse instanser varetager.
I de senere år er opgaven med at rådgive menighedsråd og provstiudvalg inden for deres respektive sagsområder imidlertid vokset, efterhånden som menighedsrådene og provstiudvalgene har fået tillagt flere arbejdsopgaver og mere kompetence.
Stiftet betragter i dag rådgivning og vejledning til menighedsråd og provstiudvalg som en af stiftets hovedopgaver.

Helsingør stift | www.helsingoerstift.dk
Helsingør stift blev oprettet i 1961 ved deling af Københavns stift. Det er landets talrigeste stift med et folketal på 941.204 borgere (2005) og er inddelt i 13 provstier, der dækker 147 sogne og 165 kirker. 
Der er omkring 300 præster ansat i stiftet, med forskellige funktioner. De fleste fungerer som sognepræster, mens enkelte er funktionspræster med forpligtelse på at betjene hospitaler, fængsler eller uddannelsesinstitutioner.

Herlev Fælleskirkelige Udvalg 
Herlevs Katolske Kirke (Vor Frue), Baptistkirken (Korskirken) samt Herlevs folkekirker (Herlev, Præstebro og Lindehøj) udgør tilsammen Herlev Fælleskirkelige udvalg.
Idéen med udvalget, der er nedsat i starten af 1970érne, er at skabes forståelse og samhørighed kirkerne imellem, at erstatte fordomme med reel viden og kendskab.
Der skabes mulighed for initiativer og arrangementer på fælleskirkelig grund.
Arrangementer og gudstjenester, hvor det har værdi at stå sammen som kristne og markere enhed og sammenhold.
Endelig giver det fælleskirkelige arbejde mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter kirkerne i mellem, og at lære at anskue virkeligheden også den kirkelige, fra andre synsvinkler.

Johanniterhjælpen| www.johanniter.dk/johanniterhjaelpen/
Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  I 2014 støttede man to eksisterende projekter organiseret af andre, nemlig dels “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og dels Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.  I 2015 og 2016 har man igen støttet Morgencaféen for Hjemløse.

KFUKs Sociale Arbejde | www.kfuks-socialearbejde.dk
KFUKs Sociale Arbejde udspringer af KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder). Da KFUK kom til Danmark i 1883, var det bl.a. en opgave at give ”personlig hjælp og økonomisk støtte til faldne og fattige, til syge og gamle.” Ud af dette skabtes i 1947 KFUKs Sociale Arbejde som en selvstændig organisation.
I dag driver KFUKs Sociale Arbejde en række institutioner, hvoraf Reden i København nok er den mest kendte. Der findes desuden Reder i Odense og Århus, Kontaktcentret, varmestue, natvarmestue, herberg, familiehøjskole, genbrugsbutikker, Svanegrupperne (tilbud til kvinder, der ønsker at forlade prostitution), samt Reden International og Exit kollegiet, hvis arbejde særligt er målrettet handlede kvinder.

Johanniterhjælpen| www.johanniter.dk/johanniterhjaelpen/
Johanniterhjælpens formål er med udgangspunkt i det kristne livssyn at hjælpe syge og fattige.  Dette søges realiseret gennem frivilligt arbejde, økonomisk støtte og udadvendte aktiviteter.  I 2014 støttede man to eksisterende projekter organiseret af andre, nemlig dels “Morgencafé for Hjemløse” i Københavns NV-kvarter og dels Sankt Petri Sogns menighedsråds børnehjælp til Bulgarien.  I 2015 og 2016 har man igen støttet Morgencaféen for Hjemløse.

KFUM og KFUK i Danmark | www.kfum-kfuk.dk
KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder for at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv.
Det sker i børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, musik- og dramagrupper, gennem lederuddannelse og på festivals, stævner og sommerlejre. Samtidig er KFUM og KFUK også et stærkt fællesskab for voksne. Der er ca. 10.000 medlemmer i Danmark.
Internationalt er KFUM og KFUK skilt i to verdensomspændende bevægelser, hvor YWCA (KFUK) er en ren kvindeorganisation. De to organisationer er hver for sig til stede i ca. 120 lande. De når ud til omkring 75 mio. mennesker gennem mangfoldige former for sociale programmer.

KFUM Spejderne | www.spejdernet.dk
KFUM-Spejderne er et spejderkorps tilknyttet den danske folkekirke, og en del af vores formål er, at præsentere medlemmerne for det kristne budskab. Vi vil og kan på ingen måde tvinge dem til at tage det til sig. Det er vigtigt for os, at der er plads til både tro og tvivl. Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.
Vi har ca. 24.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere.

Kirkefondet | www.kirkefondet.dk
Kirkefondet opstod i København i 1890. Formålet var at gøre kirken nærværende og vedkommende for mennesker i storbyen ved at bygge kirker, opbygge menighedsliv og ansætte præster i den hastigt voksende by. 
I dag arbejder Kirkefondet i hele landet, og formålet er at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder og fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. I dag "bygges" kirkerne ikke ved indsamlinger til mursten, men ved at sætte fokus på nye muligheder for at formidle kirkens budskab, og nye muligheder for at bruge kirken, så den giver svar på nogle af de spørgsmål, der rejses i dag.
Kirkefondet har tre fokusområder, som der arbejdes særligt med: Kirkers liv og vækst, Kirkers brug og Kirker i København.

Kirkens Korshær | https://www.kit-danmark.dk/dk/
Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der udfører socialt arbejde i Danmark med udgangspunkt i folkekirkelige værdier. Hjemløse, fattige og ensomme mennesker kan få hjælp på Kirkens Korshærs væresteder. Siden 1912 har Kirkens Korshær hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark, og Kirkens Korshærs arbejde udvikler sig hele tiden alt efter, hvor nøden er størst. 

Kirkernes Integrations Tjeneste | https://www.kit-danmark.dk/dk/
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) arbejder for en aktiv integrationsindsats i det danske samfund. KIT ønsker at opbygge venskaber og relationer mellem danskere og nydanskere og tror, at der skal to parter til en vellykket integration. KIT startede ud fra de evangeliske frikirker i Danmark, men samarbejder i dag med både fri- og folkekirker om opgaven.

Københavns Stift | www.kobenhavnsstift.dk
Består af 9 provstier og 103 sogne.

Lolland- Falsters Stift | www.lfstift.dk
Lolland-Falsters Stift blev udskilt fra Fyens Stift i 1803, men ”smålandene”, Lolland og Falster med Fejø, Femø og Askø, havde allerede længe haft en vis selvstændighed i kirkelig henseende. Siden 1688 er der f. eks. blevet holdt eget landemode (stiftsmøde) i Maribo. Hensigten med delingen var at skabe overensstemmelse mellem den kirkelige administration (stiftet) og den verdslige (amtet). Det gjorde Lolland-Falster til landets mindste stift. Sådan er det forblevet indtil i dag, også selv om mange andre forhold har ændret sig. Men stiftets størrelse med 104 sogne giver mulighed for overskuelighed og nærhed til hinanden til gavn for det kirkelige fællesskab.

Landsforeningen af Menighedsråd Menighedsraad
Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation for landets knap 1.700 menighedsråd. Foreningen arbejder for menighedsrådenes interesser i mange forskellige sammenhænge og arbejder for at gøre det mere professionelt, nemmere, bedre og sjovere at sidde i menighedsråd. Med 99 procent af landets menighedsråd som medlemmer har Landsforeningen af Menighedsråd en stærk ballast og gennemslagskraft på den kirkepolitiske scene og bistår derudover med rådgivning, vejledning og inspiration til menighedsrådenes medlemmer.

Malteserrådet | www.mrhdk.dk
Malteser/Johanitterordenen har eksisteret i Danmark siden 1934 . Ordenen har siden delt sig og andre ordensgrene har etableret sig med komturier og priorater.
I 1999 blev der ved en lille ceremoni, formelt oprettet ”MALTESERRÅDET”, hvor alle ordensgrenene i Danmark blev tilbudt at deltage i arbejdet. I takt med udviklingen er nogle ordensgrene blev opsplittet og andre fusioneret. Dette har været medvirkende til Maltserrådet er et meget stærkt organ. Malteserrådet fungerer og er således en paraplyorganisation med frivillig deltagelse

Mission Afrika | www.missionafrika.dk
Mission Afrika er en folkekirkelig missionsorganisation, som i fællesskab med afrikanske kirker og andre partnere arbejder for at fremme en levende og engageret kristendom, som rækker ud til flere og flere – i ord og handling, i Afrika og Danmark. Det gør vi gennem forkyndelse, omsorg for nødlidende og projekter, der forbedrer levevilkår.
Mission Afrika har 100 års erfaring med at arbejde i Afrika - i dag sammen med kirkelige samarbejdspartnere i Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Mali, Nigeria og Sierra Leone.

Ribe stift | www.ribestift.dk
Ribe stift er inddelt i 8 provstier og 204 sogne.

Roskilde stift | www.roskildestift.dk
Roskilde stift består af 13 provstier og 336 kirker. Roskilde stift er landets første ”grønne stift” se www.gronkirke.dk

Menighedsplejen i Danmark| www.menighedsplejer.dk
Menighedsplejen i Danmark er en folkekirkelig sognediakonal organisation med 117 år bag sig. Vi har siden 1902 igangsat og udført socialt arbejde blandt udsatte mennesker i alle aldre i samarbejde med lokale sogne og menighedsplejer.

Tværkulturelt Center | www.tvaerkulturelt-center.dk
Tværkulturelt Center er en folkekirkelig organisation, der har til formål at inspirere til en aktiv og kreativ integrationsindsats med udgangspunkt i en kristen livsforståelse.
Centret blev oprettet i 1994 og er et netværk af ca. 170 folkekirkesogne, kirkelige organisationer, migrantmenigheder og mødesteder m.fl.
Tværkulturelt Center afholder kurser, konferencer og temadage, tilbyder rådgivning og foredrag ved etniske danskere og nydanskere - og meget mere.

Viborg Stift| viborgstift.dk
I Viborg Stift er der 278 sogne, 288 kirker, 237 menighedsråd, 11 provstier og 186 præster

Vor Frue kirke, København | www.koebenhavnsdomkirke.dk
Vor Frue Kirke har en rig og dramatisk historie og en nær tilknytning til Kongehuset, men den er også en nutidig og folkelig kirke med et korps af frivillige, der bl.a. er med til at drive kirkens spisested for hjemløse, Den Sorte Gryde.
Kirkens museum, som byder på skiftende udstillinger, er også drevet med stor hjælp fra engagerede frivillige, og ligeledes er Natkirken, som er Domkirkens elektronisk orienterede tilbud torsdag, fredag og søndag aftener. Her møder man en anderledes og eksperimenterende kirke afspejlet i et visuelt helt andet rum.

Youth for Christ | www.yfc.dk
Youth for Christ (YFC) er en fælleskirkelig ungdomsorganisation, hvis vision er, at ethvert ungt menneske får muligheden for at følge Jesus Kristus og blive en del af en lokal kirke. YFcs målgruppe unge i alderen 10 til 20 år.
YFC formidler troen gennem ord, musik, billeder, oplevelser, men ikke mindst gennem nærvær med den unge, og i samarbejde med lokale kirker, klubber og YFC's lokalgrupper. YFC Danmark har 1.600 medlemmer.
YFC er en del af både nationale og internationale organisationer og netværk.

Y´s Men Danmark| ysmen.dk
Y’s Men er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab for kvinder og mænd, der gør en forskel for andre, hinanden og den enkelte.
Y’s Men International er et globalt netværk af klubber med 29.000 medlemmer. I Danmark er der omkring 3.000 medlemmer. Y’et i Y’s Men kommer fra YMCA, idet organisationen for 100 år siden blev startet som en støtteorganisation for KFUM. I dag favner organisationen kirkeligt bredere men støtter fortsat bl.a. kristeligt børne og ungdomsarbejde.
I Y’s Men klubberne samles medlemmerne regelmæssigt til møder med et socialt, samfundsmæssigt, kulturelt eller et kirkeligt indhold, og klubberne rejser på forskellig måde penge til udvalgte velgørende formål. Der arrangeres loppemarkeder, koncerter og kunstudstillinger, der uddeles kirkeblade og sælges juletræer mm. De danske Y’s Mens klubber samler og uddeler årligt i størrelsesordenen 15-20 millioner kr. bl.a. til lokale, kristelige børne- og ungdomsorganisationer og til internationale humanitære organisationer. For de enkelte medlemmer udgør det sociale samvær i forbindelse med møder og aktiviteter det helt centrale i det at være Y’s Man.

Aalborg stift | www.aalborgstift.dk
Aalborg Stift rummer Himmerland, Vendsyssel, Hanherred, Thyland og Mors, samt øen Læsø i Kattegat. Det består af 14 provstier, 305 sogne, 328 kirker og 216 præster. Stiftet blev oprettet i 1060 og hed Vendelbo Stift indtil 1130'erne, da det videreførtes som Børglum Stift. Efter reformationen videreførtes stiftet i 1554 som Aalborg Stift med bispesæde i Aalborg. Aalborg Stift prioriterer særligt det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, den kirkelige undervisning og projektet vedr. skole-kirkesamarbejde. Stiftet betegner sig selv som ”Den nordjyske folkekirke”.

Århus Stift | www.aarhusstift.dk
Århus Stift er den øverste administrative enhed for folkekirken fra Horsens i syd til Silkeborg i vest og Hobro i nord. Stiftet har bispesæde i Århus, omfatter 336 sogne, og der er ansat cirka 330 præster. Århus Stift prioriterer at have en række funktionspræster ansat, som hjælper kirken med at være til stede i menneskers hverdag. Dette gælder: fængselspræster, ungdoms- og gadepræster, Korshærspræster, studenterpræster, sygehuspræster, feltpræster og pilgrimspræster.

http://www.ysmen.dk/forside/