Vejledning til Danske Kirkers Råds medlemmer om fritagelse fra krav om arbejdstilladelse for internationale kirkelige gæster

19. december 2023

DKR har udarbejdet en vurdering og vejledning i forhold til mulighederne for en fritagelse for krav om arbejdstilladelse for repræsentanter for internationale kirkelige partnere. Baggrunden for vejledningen er de udfordringer, som DKR’s medlemmer har oplevet i forhold til besøg af internationale gæster til kirkelige arrangementer, hvor der for visumpligtige gæster har været rejst krav om arbejdstilladelse for gæster som prædiker. Den 3. november modtog DKR gennem Det mellemkirkelige Råd vedhæftede svar fra Udlændinge og Migrationsministeriet (sagsnr. 2023-16122).

Vi hæfter os ved følgende: 

  • Der er ifølge brevet ’for nyligt’ taget stilling til spørgsmålet om indførelse af en eventuel fritagelse, og selv om reglerne kan opleves som rigide for os, så vejer hensynet til kontrol med prædikanter tungere. Der er med andre ord ingen velvilje eller noget manøvrerum til at indføre en undtagelse, og stopordene er ’prædiken’ og ’prædikanter’.
  • Det fastslås, at reglerne af ligebehandlingshensyn må gælde for alle – også uproblematiske forkyndere. Dvs. det er ikke principielt muligt at lave en undtagelse kun for kristne kirkers internationale partnere i forhold til fritagelse for krav om arbejdstilladelse.
  • Men der er ingen grund til at fortvivle, idet ”Udlændingestyrelsen efter sin praksis ikke anser deltagelse i kirkelige møder, internationale kirkelige bestyrelsesmøder, kongresser, konferencer o.lign. for arbejde”. Det vil sige, at de ikke har tænkt sig at gøre noget i forhold til at kræve arbejdstilladelse for kirkelige gæster, og næppe vil interessere sig for hvad gæsterne laver under deres besøg.
  • ’I øvrigt bemærkes det’, siger svarbrevet, at vi bør tænke om disse gæster som foredragsholdere, der er fritaget for krav om arbejdstilladelse for så vidt angår undervisning eller lignende virksomhed, i op til 90 dage.
  • Den pragmatiske løsning, der foreslås, er altså at gæster til disse rimeligt bredt definerede kirkelige aktiviteter kan holde foredrag eller noget der ligner ved kirkelige møder, internationale kirkelige bestyrelsesmøder, kongresser, konferencer, og hvis der er krav om visum er det med henvisning til deltagelse i et kulturelt arrangement. Kirker og kirkelige organisationer behøver med andre ord ikke at frygte indblanding med henvisning til manglende arbejdstilladelse for gæster, der medvirker og siger noget i de sammenhænge, de er inviteret til at deltage i.

Det er værd at kommentere følgende:

På den ene side er svaret principielt set utilfredsstillende fra et kirkeligt synspunkt, da det er en begrænsning af prædikenfriheden for visumpligtige gæster, som også går ud over kristne kirker. Der er ingen velvilje i forhold til at lave undtagelser omkring prædikanter og prædiken, ligesom svaret afviser, at det er muligt at lave en undtagelse kun for kristne kirker og kirkelige organisationer.

På den anden side, så mener vi at den pragmatiske løsning, som brevet foreslår, nok kan fungere i praksis og opfylder vores behov i de fleste tilfælde: kirker og kirkelige organisationers gæster skal søge om visum med henvisning til deltagelse i et kulturelt arrangement, hvor formålet er undervisning, hilsener og oplæg. Vi læser således brevet som en pragmatisk vejledning i hvordan kirker mest smidigt kan invitere internationale partnere til arrangementer, og med en køreplan for hvordan vi kan søge uden at risikere at der kræves arbejdstilladelse. Det er vigtigt, at der ikke søges om visum og arbejdstilladelse i forhold til at prædike ved besøget, men at der netop søges om visum med henvisning til deltagelse i et kulturelt arrangement og hvor formålet som sagt er undervisning, hilsener og oplæg.

Vi forestiller os at brevet vil kunne vedlægges fremtidige ansøgninger om visum til kirkelige arrangementer, og at brevet kan klargøre at der for internationale kirkelige gæster, der er omfattet af visumpligten, ikke er brug for at søge arbejdstilladelse for at deltage i kirkelige møder, kongresser, konferencer med undervisning, hilsener og oplæg.

Rent praktisk

Hvis gæster er visumpligtige, ansøges om visum maks. 6 måneder før planlagt besøg – sørg for at søge så tidligt som muligt da der erfaringsmæssigt er lang sagsbehandlingstid. Ansøgningen skal indeholde en invitation fra værten i Danmark baseret på formålet med rejsen. En sådan invitation forkorter behandlingstiden. Brug her formuleringen: ”Der ansøges om visum med henvisning til N.N.s deltagelse i et kulturelt arrangement i kirke X.X. , hvor formålet er oplæg og hilsen fra N.N.” Brug ansøgningsformatet VU3.

Læs den mere udførlige vejledning på https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-danmark/visumregler

Bilag: Svar fra Udlændinge og Migrationsministeriet (sagsnr. 2023-16122)