Foto: Marcelo Schneider/WCC

Nu kan du søge Det Økumeniske Studielegat! Skal du ud i verden og dygtiggøre dig i økumeniske studier eller i andre kirkeretninger end din egen, kan du søge op til 25.000 kr. til din rejse og studieophold. Der er frist for ansøgning 1. marts 2022.  

Det Økumeniske Studielegat giver støtte op til 25.000 kr. til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. 

Ivars Kupcis/WCC

Praktisk information

Ansøgningsfrist 
1. marts hvert år

Legatportion
Legatportionen vil være op til kr. 25.000 

Ansøgningen sendes til 
Det Økumeniske Studielegat 
v. Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg 
eller til dkr@danskekirkersraad.dk

Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr@danskekirkersraad.dk.

Bag legatet står Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Læs mere om legatet her: https://www.danskekirkersraad.dk/om/det-oekumeniske-studielegat/

Formål
Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

Ansøgere 
Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have forrang.

Hvad ydes der støtte til?
Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske Institut i Strassburg vil blive prioriteret, men ophold ved økumeniske universiteter, colleges og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik, kan komme i betragtning. Også feltarbejde og lignende kan opnå støtte. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi. Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer f.eks. gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

Ansøgning 
Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.


Categories:

Comments are closed