DET ØKUMENISKE STUDIELEGAT

Det Økumeniske Studielegat giver støtte op til 25.000 kr. til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. 

Formål
Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

Ansøgere 
Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have forrang.

Hvad ydes der støtte til?
Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske Institut i Strassburg vil blive prioriteret, men ophold ved økumeniske universiteter, colleges og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik, kan komme i betragtning. Også feltarbejde o.lign. kan opnå støtte. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi. Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer f.eks. gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

Ansøgning 
Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.

Ansøgningsfrist 
1. marts hvert år

Legatportion
Legatportionen vil være op til kr. 25.000 

Ansøgningen sendes til 
Det Økumeniske Studielegat 
v. Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg 
eller til dkr@danskekirkersraad.dk


Bestyrelsen for Det Økumeniske Studielegat

Folkekirkens mellemkirkelige Råd:

Peter Sode Jensen, stiftspræst Ribe Stift
Birger Nygaard, sekretariatschef, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

 

De teologiske uddannelser:

Johanne Stubbe Teglbjærg, studieleder, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

 

3K-uddannelsen:

Kasper Dalgaard, adjunkt, 3K-uddannelsen, København

 

Danske Kirkers Råd:

Bent Bjerring-Nielsen, Apostolsk KirkeVed spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr@danskekirkersraad.dk.