ÅRSBERETNING 2016: FRIHED OG LIGE VILKÅR

Frihed – på andre vilkår 
Af Bent Hylleberg, formand for udvalget Frihed og lige vilkår

Arbejdsgruppen har gennem året fulgt politikernes arbejde med imam-lovgivningen fra TV2’s udsendelse fra Grimhøjmoskeen over det politiske ’Enighedspapir’, indtil denne aftale sidst på året blev omsat i nye love med begrænsninger for religiøse forkyndere. Vi har også deltaget i møder med Trossamfundsudvalget (TU), efter vi modtog dets ’Halvvejsrapport’ i september. TU arbejder med forslag til udfyldelse af Grundlovens § 69.

Vi indså hurtigt, at Forretningsudvalg (FU) burde inddrages i arbejdet så direkte som muligt. Derfor foreslog vi, at FU blev den primære aktør vedr. initiativer omkring ’imamlovene’ og TU-arbejdet. Fra vort arbejdsudvalg stillede vi arbejdskraft til rådighed, og således gik det til, at vores forenede kræfter ligger bag de høringssvar, som DKR skrev i begge sammenhænge. Se høringssvarene her.  

Politisk hastværk

Det har været bizart at følge politikernes hastearbejde med imam-lovene. Regeringen overhaler sit eget udvalg indenom uden vilje til at vente på en gennemarbejdning af ’trossamfundenes forhold’ – første gang et sådant arbejde er igangsat siden 1849. Folketinget har de facto vedtaget love, der griber ind over Trossamfundsudvalgets kommissorium. Dette forhold har vi påtalt flere gange – bl.a. ved foretræde for Kirkeudvalget i maj, i dialog med politikerne og gennem debat i pressen.

Tværreligiøst netværk

Det har glædet os, at såvel politiske som civile kræfter har ønsket at samarbejde med kirkerne om at afbøde de værste virkninger af de vedtagne love. Således har flere af udvalgets medlemmer været med i det initiativ, som Daniel Rugholm og Jeppe Hedaa tog i efteråret. 

Herfra forventer vi også kvalificerede tiltag i 2017. Her arbejder vi som kirker sammen med fx Mosaisk Trossamfund. Vi står altså med gode erfaringer af, hvad solidaritet betyder i debatten om de såkaldte imam-love.

Fremadrettet er det afgørende, at ’de fra folkekirken afvigende trossamfund’ og Folkekirken står sammen i DKR, når det gælder debatten omkring Trossamfundsudvalgets rapport, der kommer i dette forår. Efter arbejdet omkring Grundlovens § 66 kuldsejlede i Folketinget i 2014, forventer vi, at det bliver i regi af TU, vi får fastlagt to forhold. Dels forudser vi for første gang en definition af, hvad et ’trossamfund’ er. Dels håber vi, at vi får fastlagt en klar grænse mellem et trossamfunds ydre og indre forhold. På sigt kommer begge definitioner antagelig også til at omfatte Folkekirken.

Religion en del af løsningen
Som kirker står vi foran den generelle udfordring, der går ud på at overbevise politikerne om, at ’religion’ er en del af løsningen langt snarere end en del af problemet. Hvis det kan lykkes, står vi i en langt gunstigere udgangsposition, når der skal lovgives for trossamfund i det danske samfund. 

Udvalget har bestået af Czeslaw Kozon (Romersk katolske Kirke), Torben Hjul-Andersen (Folkekirken), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Lars Lydholm (Frelsens Hær) samt Bent Hylleberg (Baptistkirken). På grund af arbejdets varetagelse i FU har udvalget ikke holdt egentlige møder i 2016, men alene arbejdet via mails. Mads Christoffersen er udvalgets sekretær. Lisbet Christoffersen bistår udvalget som kommitteret. 

Læs mere om arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår her