VEDTÆGTER

Gældende fra 12 juni 2021.


§ 1. Grundlag

Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund, menigheder og kirkelige organisationer i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden som Skaber, Frelser og Livgiver - i overensstemmelse med Bibelen og Den apostolske Trosbekendelse.

Stk. 2. Danske Kirkers Råd er historisk set dannet ved en sammenlægning af Det økumeniske Fællesråd og Danske Kirkers Samråd den 1. juli 2004.

Stk. 3. Danske Kirkers Råd er i retlig henseende organiseret som en ikke-erhvervsdrivende, almennyttig forening med hjemsted i København. Organisationen er godkendt efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Stk. 4. Danske Kirkers Råds medlemmer er organiseret i to fora: 1) Rådet med tilhørende forretningsudvalg og 2) Økumenisk Forum.

§ 2. Formål

Danske Kirkers Råd har til formål:

Stk. 1. 
-at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission.
-at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og fællesskabet mellem kirkerne.
-at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår inden for grundlovens bestemmelser om Folkekirken og andre trossamfund i Danmark.
-at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet.

Stk. 2.
-at være ansvarlig for at drive Økumenisk Forum bestående af kirkelige organisationer, uddannelsesinstitutioner, enkelte menigheder og mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsråd, der anerkender grundlaget for Danske Kirkers Råd, jf. §6, stk. 1.

§ 3. Medlemskirker

Stk.1. Alle kristne kirker og trossamfund i Danmark samt menigheder, der kan sammenlignes hermed, kan optages som medlemmer (i det følgende kaldet medlemskirker), for så vidt de tilslutter sig Danske Kirkers Råds grundlag og formål, jf. § 1–2.

Stk.2. Anmodning om medlemskab behandles og afgøres af Rådet.

Stk.3. Hver medlemskirke vælger 2 repræsentanter til Rådet for en treårig periode. Genvalg kan finde sted. Ved valget bør der så vidt muligt tages hensyn til alder og køn samt repræsentation af læg og gejstlig. Ved en repræsentants afgang inden udløbet af valgperioden, vælger medlemskirken en ny repræsentant for resten af den fratrådte repræsentants valgperiode.

Stk.4. Flere menigheder fra samme kirke eller trossamfund kan i alt højst være repræsenteret af to repræsentanter i Rådet.

Stk. 5. Danske Kirkers Råd er associeret relevante, internationale fora som f.eks. Konferencen af Europæiske Kirker (KEK) og Kirkernes Verdensråd (KV).

§ 4. Rådet

Stk. 1. Danske Kirkers Råds øverste myndighed er Rådet, der består af medlemskirkernes repræsentanter og de repræsentanter, som vælges af Økumenisk Forum, jf. § 6, stk. 3, samt af Forretnings-udvalgets medlemmer.

Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer, jf. stk. 1, er til stede. Rådet beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Ingen medlemskirke eller organisation er forpligtet af Rådets beslutninger, den ikke selv har tilsluttet sig.

Stk. 3. Rådet samles efter behov, dog mindst to gange årligt. Mødedage fastlægges så vidt muligt løbende et år frem i tiden. Med mindst 1 måneds varsel udsender Forretningsudvalget dagsorden for et kommende møde.

Stk. 4. I årets første halvdel afholdes årsmøde i fællesskab med Økumenisk Forum.
Følgende dagsordenpunkter besluttes alene af Rådets medlemmer:
-Godkendelse af årsberetning og revideret årsrapport med status.
-Behandling af forslag om optagelse af nye medlemmer eller medlemmer af Økumenisk Forum
-Valg af formand, næstformand og kasserer for Danske Kirkers Råd samt øvrige medlemmer af Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 2–3.
-Valg af revisor, jf. § 8, stk. 3.

Følgende dagsordenspunkt besluttes alene af Økumenisk Forums medlemmer:
-Valg til Stående Udvalg, jf. § 6, stk. 3.

Følgende dagordenspunkt besluttes af Rådets og Økumenisk Forums medlemmer i fællesskab:
-Drøftelse af Danske Kirkedage og valg til Landskomiteen for Danske Kirkedage, jf. §7

Stk. 5. På et møde, der holdes i fællesskab med Økumenisk Forum i årets sidste halvdel, jf. § 6, stk. 3, behandles størrelsen af medlemsbidrag samt budget for det kommende regnskabsår, der herefter forelægges til Rådets godkendelse.

Stk. 6. Ekstraordinært rådsmøde indkaldes, når repræsentanter fra mindst 5 medlemskirker anmoder om det, eller det besluttes af et flertal af Forretningsudvalgets medlemmer. Begæring om afholdelse af ekstraordinært rådsmøde indgives til formanden for Danske Kirkers Råd med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet på mødet ledsaget af en skriftlig begrundelse for begæringen.
Ekstraordinært rådsmøde skal afholdes senest 1 måned efter, at det er begæret, og indkaldes med udsendelse af dagsorden senest 2 uger før afholdelsen.

Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Rådet er ansvarligt for oprettelse af sekretariat og ansætter sekretariatets leder efter indstilling fra Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 5.

Stk. 9. Rådet kan udtale sig i sager, der knytter sig til formålet, jf. § 2.

Stk. 10. Efter anmodning fra andre organisationer m.v. og i overensstemmelse med disses vedtægter udpeger Rådet repræsentanter for Danske Kirkers Råd.

§ 5. Forretningsudvalg

Stk. 1. Der nedsættes et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der vælges for en treårig periode at regne fra rådsmødet i årets 1. halvdel, og hvis opgave det er at lede Danske Kirkers Råd mellem rådsmøderne, herunder indkalde til rådsmøder, jf. § 4, stk. 3, og fællesmøde mellem Rådet og Økumenisk Forum, jf. § 4, stk. 4 og 5, og § 6, stk. 5.

Stk. 2. Af Forretningsudvalgets medlemmer vælges de 6 af Rådet, mens 1 medlem vælges af og blandt medlemmerne af Økumenisk Forum. De 6 medlemmer, der skal vælges af Rådet, kan vælges blandt medlemskirkernes repræsentanter eller uden for disses kreds.

Stk. 3. Formand, næstformand og kasserer for Danske Kirkers Råd vælges af Rådet blandt Forretningsudvalgets medlemmer for deres treårige periode. Der etableres en procedure, hvorefter Rådet hvert år vælger 2 forretningsudvalgsmedlemmer, henholdsvis enten formand, næstformand eller kasserer, og et ordinært medlem.

Stk. 4. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Forretningsudvalget træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 5. Forretningsudvalget tilrettelægger organisationens daglige ledelse og økonomiske administration gennem ansættelsesvilkår og ledelsesinstruks for generalsekretæren og øvrige ansatte. jf. § 4, stk. 8

Stk. 6. Forretningsudvalget er ansvarligt for organisationens forsikringsforhold og tegner sædvanlig bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring for Forretningsudvalget og generalsekretæren.

§ 6. Økumenisk Forum

Stk. 1. Kirkelige organisationer, uddannelsesinstitutioner, enkelte menigheder og mellemkirkelige stiftsudvalg og stiftsråd, der anerkender grundlaget for Danske Kirkers Råd, jf. § 1–2, kan optages som medlemmer af Økumenisk Forum, hvor de hver repræsenteres af 2 personer. Anmodning om medlemskab af Økumenisk Forum behandles og afgøres af Rådet.

Stk. 2. Økumenisk Forum udpeger af sin midte 5 medlemmer af Rådet, jf. § 4, stk. 1, nemlig for tre år 1 medlem, som også vælges til Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 2, og 4 medlemmer for to år ad gangen. Økumenisk Forum udpeger endvidere for en toårig periode 2 suppleanter for de 5 medlemmer af Rådet, der i rækkefølge efter opnået stemmetal tiltræder Rådet ved varig udtræden af et af de 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal tilsammen så vidt muligt repræsentere økumenisk bredt. De udgør tilsammen et stående udvalg til planlægning af Økumenisk Forums møder i samarbejde med sekretariat og Forretningsudvalget. Dette stående udvalg ledes af Økumenisk Forums medlem af Forretningsudvalget.

Stk. 3. Økumenisk Forum afholder mindst to årlige møder. Her træffes beslutninger om konkrete projekter og studier, der imødekommer enkelte kirker og organisationers særlige ønsker og behov. Kun medlemmerne af særlige arbejdsgrupper/projekter hæfter for det arbejde og de udtalelser, der kommer fra gruppen, idet ingen dog i så henseende er forpligtet af beslutninger, som vedkommende ikke selv har tilsluttet sig.

Stk. 4. På et møde, der holdes i fællesskab med Rådet i årets sidste halvdel, deltager Økumenisk Forum i behandlingen af størrelsen af medlemsbidrag samt budget for det kommende regnskabsår, jf. § 4, stk. 4.

Stk. 5. Økumenisk Forum fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Økumenisk Forum træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemsrepræsentanter.

§7 Danske Kirkedage

Stk. 1. Landskomiteen for Danske Kirkedage, der er organiseret i henhold til eget kommissorium, er et fast udvalg under Rådet og Økumenisk Forum i fællesskab. Disse vælger de 7 medlemmer til Landskomiteen for Danske Kirkedage herunder formanden. Medlemmerne vælges af repræsentanter fra Rådet og Økumenisk Forum ved Årsmødet i fællesskab. Danske Kirkedage drøftes som minimum ved Årsmødet.

§ 8. Økonomi og tegningsret

Stk. 1. Medlemskirker og medlemmer af Økumenisk Forum betaler et medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af Rådet.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3. Regnskabet skal revideres af en af Rådet valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Organisationen tegnes af formand eller næstformand og kasserer i forening. Organisationen kan udstede almindelig bankfuldmagt for generalsekretæren til at disponere på organisationens vegne.

§ 9. Organisationens formue og medlemshæftelse.

Stk. 1. Organisationens formue hæfter alene for organisationens forpligtelser af enhver art.

Stk. 2. Organisationens medlemmer har ingen ejerandel i organisationens formue og hæfter ikke økonomisk udover de vedtagne medlemsbidrag.

§ 10. Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse af Rådet eller af Økumenisk Forum sker skriftligt til Forretningsudvalget med mindst 3 måneders varsel forud for et årsskifte.

§11 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne for Danske Kirkers Råd skal henholdsvis vedtages og bekræftes på to rådsmøder. Begge møder skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel, og det bekræftende møde skal holdes tidligst 3 måneder og senest 15 måneder efter det første møde. Alle vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet blandt de i afstemningen deltagende medlemmer af Rådet.

§ 12. Ophør

Stk. 1. Ophør af Danske Kirkers Råd skal henholdsvis vedtages og bekræftes på to rådsmøder. Begge møder skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel, og det bekræftende møde skal holdes tidligst 3 måneder og senest 9 måneder efter det første møde. Beslutninger om ophør kræver ¾ majoritet blandt de i afstemningen deltagende medlemmer af Rådet, jf. § 4, stk. 1. Ved Danske Kirkers Råds ophør tilfalder eventuelle aktiver et af Rådet udpeget formålsbeslægtet arbejde, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A.

Vedtaget på møder i Danske Kirkers Råd 14. januar 2021 og 12. juni