6 oktober 2023

 

Stillingsbeskrivelse som generalsekretær for Danske Kirkers Råd (DKR)

 

Om stillingen

Generalsekretæren har til ansvar at lede, strukturere og fordele arbejdet på Danske Kirkers Råds sekretariat med henblik på at implementere beslutninger taget i Rådet og Forretningsudvalget samt de forskellige udvalg, som er nedsat i Danske Kirkers Råds regi. Generalsekretæren er daglig leder på sekretariatet, og de øvrige medarbejdere refererer til generalsekretæren.

 

Der følger nogen rejseaktivitet med jobbet: Deltagelse i kirkelige møder internationalt samt kollegiale møder med sekretærer for andre landes (særligt nordiske) kirkeråd. Hovedopgaven er dog formidlingen mellem kirkerne i Danmark, som kræver rejseaktivitet indenfor landets grænser.

 

Sekretærbistand for Rådet mm.

 • Forberedelse, gennemførelse samt opfølgning på Rådsmøder, Årsmøder- og Fællesmøder, herunder bl.a. mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden sammen med Forretningsudvalget
 • Sekretær for Rådet, for Økumenisk Forum, for Forretningsudvalg (FU) og for Stående Udvalg
 • Ad hoc-opgaver i forbindelse med opfølgning på beslutninger i ovennævnte fora

 

Sekretærbistand for DKRs arbejdsgrupper

 • Frihed og lige vilkår: Sekretær for Frihed og Lige Vilkår – herunder forberedelse af møder, dokumenter, kontakt til KM, Rådet mm. Udarbejdelse af høringssvar/debatindlæg sammen med FU mfl.
 • Økumenisk dialog og dannelse: Planlægning af møder. Koordinator af diverse projekter.
 • Danske Kirkedage: Fast deltager ved møder i Landskomiteen for Danske Kirkedage. Møder med koordinator for Landskomiteen. Bindeled mellem DKR og Landskomiteen.
 • EAPPI (Ledsagerprogrammet for Israel/Palæstina): Medkoordinator af programmet – herunder rekruttering, oplæring og debriefing af ledsagere. Samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Kirkernes Verdensråd.
 • Lad os tale om tro. Et samarbejdsprojekt mellem Danske Kirkers Råd og FrikirkeNet. Medlem af styregruppen.
 • Kontakt til ad hoc projekter.

 

Politiske opgaver

 • Udarbejdelse af høringssvar og kronikker/debatindlæg
 • Forberedelse af møder med politikere mfl.

 

Sekretariatsopgaver

 • Overordnet ansvar for sekretariatets daglige drift
 • Løbende kommunikation med repræsentanter mfl.
 • Planlægning af sekretariatets arbejdsopgaver (i samarbejde med øvrige ansatte)
 • Ansvar for ugentlige personalemøder
 • Uddelegering af opgaver til ansatte
 • Kontakt til kontorfællesskabet på Diakonissestiftelsen

 

Personaleansvar

 • Ansvar for de ansatte i DKR
 • MUS-samtaler og løbende samtaler/sparring
 • Lønforhandling/regulering

 

Økonomi

 • Forberedelse af perioderegnskab og årsregnskab
 • Ansvar for overholdelse af budget
 • Løbende økonomistyring i samråd med bogholder og kasserer
 • Forberedelse af budgetposter/kontingent sammen med kasserer
 • Fundraising
 • Løbende kontakt til revisor
 • Løbende betalinger sammen med bogholder

 

Nationalt netværksarbejde

 • Folkemødet: Ansvarlig for DKRs deltagelse. Desuden kontakt til andre partnere i teltet Himmel & Jord.
 • Kontakt til medlemmer og potentielle medlemmer, til andre kirkesamfund og kirkelige organisationer og til andre trossamfund.
 • Planlægning mm. af særlige gudstjenester/events.
 • Oplæg og samtaler i hele landet.

 

Internationalt netværksarbejde

 • Planlægning/deltagelse ved de nordisk-baltiske sekretariatsmøder
 • Øge internationale kontakter gennem deltagelse ved internationale møder
 • Observatør i KEK – Kirkernes Europæiske Konference (generalforsamlinger mm).
 • Observatør i KV- Kirkernes Verdensråd (generalforsamlinger mm).
 • Deltagelse ved de europæiske sekretærmøder (KEK).
 • Møde med de nordiske generalsekretærer i oktober/november
 • deltagelse ved øvrige internationale arrangementer f.eks. relevante konferencer.
 • Koordinering og planlægning ved delegationsbesøg fra udlandet.

 

Repræsentation

 • Deltage i arrangementer som repræsentant for DKR (møder/konferencer/gudstjenester/receptioner mm).

 

Medlemskab af eksterne arbejdsgrupper

 • DKRs repræsentant i KV-arbejdsgruppe under Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
 • Deltagelse i Kristen-Muslimsk Samtaleforum
 • Medlem af Rådet for Menneskerettigheder (under Institut for Menneskerettigheder).

 

NB! Arbejdsopgaverne varierer og ændres efter aftale med Forretningsudvalget/Rådet fx som følge af vedtagelse af ny arbejdsplan.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer om ugen), hvor det må påregnes, at en del af arbejdet falder udenfor normal arbejdstid.

 

Løn

Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Folkekirkens præsteløn-system og i øvrigt efter kvalifikationer.

 

Sekretariatet

Sekretariatet består i 2023 af 6 ansatte: Generalsekretæren, en projektkoordinator (deltid) med særlig fokus på Grøn Kirke og samt 1 projektmedarbejder 2 studentermedhjælpere og en bogholdertilknyttet på timebasis. Generalsekretæren har det overordnede ansvar for DKRs daglige drift. Vi har en ret flad ledelsesstruktur. Samarbejdskulturen giver rum for sparring og tæt samarbejde.

 

DKR har til huse i Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg, hvor en del andre kirkelige organisationer har til huse. DKRs sekretariat deler gang og har kontorfællesskab med Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Dansk Missionsråd og Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU).

 

Om Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd (DKR) blev oprettet i 2004 som en sammenlægning af Danske Kirkers Samråd og Det Økumeniske Fællesråd. DKR omfatter Rådet af 17 kirkesamfund og et Økumenisk Forum af 42 kirkelige organisationer, menigheder og folkekirkelige stifter som medlemmer. DKRs øverste myndighed er Rådet, som vælges af og blandt medlemskirkerne samt 5 repræsentanter fra Økumenisk Forum. Rådet mødes 2-4 gange årligt. Til varetagelse af den løbende kontakt med sekretariatet vælger Rådet et Forretningsudvalg, som mødes 4-6 gange årligt.

 

I perioden 2023-25 har Danske Kirkers Råd særlig fokus på: 1) Kirkernes frihed og lige vilkår, 2) Grøn Kirke, 3) Økumenisk Dialog og Dannelse, og 4) Danske Kirkedage/Himmelske Dage.

 

DKR er associeret medlem af Kirkernes Verdensråd (KV) og Konferencen af Europæiske Kirker (KEK).

Læs mere: www.danskekirkersraad.dk