Hvorfor er jeg økumenisk engageret?
Tanker fra et medlem af Assisi-Kredsen

Kristendommen blev ikke opfundet af Luther, men er bredere. En nødvendig form for økumeni er mødet med kristne fra forskellige kirkesamfund på græsrodsniveau. Det sker f.eks. i Assisi-kredsen. Gunnar Bach Pedersen er pens. sognepræst i folkekirken og repræsenterer Assisi-kredsen i Økumenisk Forum.

I min første ungdom betød økumeni ikke noget for mig eller mine omgivelser. Heller ikke et fælleskirkeligt arrangement som Evangelisk Alliances bedeuge var noget, som man blandede andre kirker ind i. Den tog Indre Mission og KFUM og K sig af alene. Men på et tidspunkt deltog jeg i et møde arrangeret af den kristelige gymnasiastbevægelse, et lokalt debatmøde om en af de præster, som på det tidspunkt prøvede at stille særlige krav til forældre, der ønskede deres børn døbt. I den debat deltog en af skolens religionslærere, som kritiserede den pågældende præst med argumenter, som hun udelukkende hentede hos Luther. Og det bød mig imod, jeg syntes, at det var for snævert, også Luther måtte vel bedømmes ud fra Jesus. Kristendommen var ikke opfundet af Luther.

Mødte det økumeniske i studietiden
Efter gymnasium fulgte teologistudier i Århus, hvor jeg mødte det økumeniske i en udfoldet form, især i kredsen omkring Johs. Aagaard og denne kreds’ engagement både på fakultetet og i Det økumeniske Center. Og så havde jeg den store oplevelse at blive steward ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala og der opleve den kristne kirke i al dens brogede forskellighed.

Økumenisk omkring Frans af Assisi
Men dér, hvor jeg i de senere år særligt har oplevet det økumeniske, er i den kreds, jeg repræsenterer her, Assisi-Kredsen. Her mødes kristne fra flere kirkesamfund, vi tager på rejser sammen i en fælles optagethed af Frans af Assisi, og vi kommer i snak om, hvad kristendom er for os. Vi mødes på græsrodsniveau, vi er ikke officielle repræsentanter for et kirkesamfund, men enkeltkristne, som mødes, holder gudstjeneste sammen, taler sammen. Det er en meget nødvendig form for økumeni ved siden af den officielle, hvor det er kirkeledere og teologer, der mødes. I den sammenhæng møder vi det, som Frans altid hilste med: Fred og alt godt!

Gunnar Bach Pedersen repræsenterer Assisi-kredsen i Økumenisk Forum i Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.

TILBAGE TIL ØKUMENISK ENGAGEMENT

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev