Af biskop Henrik Stubkjær, formand for Danske Kirkers Råd,
og Mads Christoffersen, generalsekretær for Danske Kirkers Råd

Den 31. maj 2016 udsendte Kirkeministeriet et såkaldt ’Enighedspapir om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre’, som der var opnået enighed om mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. DKR har haft et konstruktivt møde med Kirkeministeren og afventer nu lovforslaget, der forventes at komme i høring i løbet af juni.

Enighedspapirets indhold
Enigheden handler om, at alle præster, imamer og forkyndere i trossamfund uden for folkekirken, der ønsker at få tildelt vielsesbemyndigelse skal gennemgå et ’obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre’. De skal således undervises i ’samspillet og modsætningerne mellem dansk ret og danske traditioner og religiøse normer og sædvaner’ og i emner som ’ytrings- og religionsfrihed, folkestyre, kvinderettigheder, homoseksualitet og ikke-diskrimination og ligestilling’, som det hedder i enighedspapiret. ’Som afslutning på kurset underskriver kursusdeltageren en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke som forkynder vil overholde dansk lovgivning, herunder ytrings- og religionsfrihed’ mm. Kurset skal være obligatorisk og finansieres i øvrigt gennem brugerbetaling. Enighedspapiret gælder alle trossamfund uden for folkekirken og for udenlandske forkyndere, der kommer til Danmark.

Bekymring 
Vi har drøftet dette enighedspapir med repræsentanter fra Den katolske Kirke og frikirkelige repræsentanter, idet det umiddelbart kunne virke som diskriminerende med et sådan obligatorisk kursus for alle andre end folkekirken. Efter at have talt med såvel embedsmænd som politikere er det imidlertid blevet klart, at man fra folketinget ikke ønsker andre vilkår i denne sammenhæng end dem man giver kommende præster i folkekirken gennem Pastoralseminariet og krav til præster om at følge dansk lov og almene normer (decorum). Det obligatoriske kursus kommer kun til at gælde fremadrettet for præster og andre forkyndere, der agter at søge om vielsesbemyndigelse. Således gælder kurset ikke for præster mfl, der allerede har vielsesbemyndigelse.

Opfølgning
Danske Kirkers Råd anerkender den bekymring, der er fra flere sider i forhold til den mistænkeliggørelse, som flere formuleringer i Enighedspapiret er udtryk for, og vil derfor rette formel kontakt til såvel embedsmænd som politikere med henblik på at mødes med dem, for at få fuld klarhed over tankerne bag papiret og konsekvenserne af det og sikre at der ikke ligger nogen diskriminering af de anerkendte trossamfund.

Møderne med embedsmænd og politikere vil danne baggrund for det høringssvar, Danske Kirkers Råd senere vil indsende. 

Danske Kirkers Råd arbejder bl.a. for at forbedre trossamfunds retstilling i Danmark og deres vilkår i al almindelighed og ønsker samtidig, at folkekirken bevarer sin særstatus inden for grundlovens rammer.  
Danske Kirkers Råd består af 15 kirkesamfund – heriblandt folkekirken, Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og en række frikirker samt 41 kirkelige organisationer. 

Se Enighedspapiret om obligatorisk kursus

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev