• Du er her:
  • Hjem »
  • det økumeniske studielegat

Tag arkiv for “ det økumeniske studielegat “

Kirkerne og det digitale samfund

​Legatmodtager skriver rapport om ”Kirke og næste i en tid med kunstig intelligens og disruption.”

Christian Grund Sørensen, ​Ph.d. Cand.Theol. Cand. It, Præst og forsker ved Kaj Munk Forskningscentret​ har med støtte fra Det Økumeniske studielegat skrevet en rapport der belyser nogle af problematikkerne ved vores digitaliserede verden. "Den digitale disruption kommer utvivlsomt til at påvirke vores og vore børns fremtid. Som Kirke i verden må vi gerne være med til at finde svar."


"Vi har kendt til de digitale teknologier i Vesten i mange år. Den personlige computer, arbejdsmaskinen og spillekonsollen har været hos os længe, internettet er på godt og ondt en betingelse for det moderne liv. Digital forvaltning hos SKAT, automater på stationerne, emails og smartphones er blevet en del af hverdagen hos unge og ældre. Hvad er det så, der giver anledning til, at lave en rapport og digitale teknologier og Kirken netop nu?
Den danske regering har inddraget et ganske meningsfuldt engelsk ord, nemlig disruption. Disruption betyder forstyrrelse, og udtrykket tager udgangspunkt i netop den forstyrrelse, de digitale teknologier øver på samfundet netop nu, og forventeligt vil gøre langt dybere i den nære fremtid.

Hvad er det, som har givet anledning til, at samfundet nu kan ændres af de teknologier, vi troede, vi kendte? Det er først og fremmest nogle landvindinger i selve brugen af de digitale systemer, som har gjort forskellen. Systemerne er blevet delvist selvudviklende og samtidig har de adgang til mange gange mere data end tidligere – og har computerkraften til at udnytte det. Dermed kommer de digitale systemer ind og påvirker på alle mulige forskellige måder i den menige danskers dagligliv. Der er blevet ændret på spillereglerne for den verden, vi kender. Det kaldte Lars Løkke for disruption og nedsatte et disruptionråd. Men også kirker verden over har brug for at forholde sig til de nye spilleregler, muligheder og trusler, som vælder frem.
Nogle eksempler kunne være, at de store techgiganter har mulighed for automatisk at gennemlæse vore beskeder, mobiltelefonen registrerer vores færden, beregninger kan foregribe vore næste spørgsmål, da systemet kender de foregående. I Kina har man indført et meget kontroversielt borgerovervågningssystemer, som automatisk tildeler borgeren fordele eller straf ud fra, hvad systemet observerer. I medieverdenen skrives mange artikler automatisk. Det gør de især, fordi kampen om at nå først med det nyeste er hård, og grundige journalister er langsomme. Bl.a. derfor kan vi opleve falske nyheder, som via de digitale kanaler spredes ganske hurtigt.

Der kan nævnes rigtig mange eksempler på disruption. Nogle af disse eksempler og flere til er nævnt i den rapport, jeg har forfattet i anledning af min modtagelse af et beløb fra det Økumeniske Studielegat.
Rapporten indeholder otte hoveddele og foreligger på engelsk, som også er arbejdssproget i Kirkernes Verdensråd i Geneve. Meningen er nemlig, at rapporten skal være et værktøj til at få de digitale problematikker på bordet hos Kirkernes Verdensråd. Udfordringerne er globale, derfor er det også meningsfuldt at påbegynde en international proces, hvor de forskellige kirker har mulighed for at deltage.
Dele eller helheden af rapporten kan godt oversættes til dansk, men da vil der være behov for en samtidig omarbejdning, idet de sproglige og terminologiske forskelle ikke overalt tillader en direkte oversættelse.  

Dansk titel: ”Kirke og næste i en tid med kunstig intelligens og disruption.”
Forord
Indledning – Udfordringer i det digitale årtusinde
Perspektiv 1 – Status for den digitale disruption
Perspektiv 2 – En drøm for menneskeheden
Perspektiv 3 – Information, kommunikation og netværk
Perspektiv 4 – Overvågning og handlingsunderstøttende systemer
Perspektiv 5 - Kunstig intelligens og robotter
Konklusion – Kirke i disruption

Beløbet fra det Økumeniske Studielegat gav mig mulighed for at færdiggøre rapporten i fred og ro og ikke mindst at diskutere indhold og implikationer med personer med tilknytning til Kirkernes Verdensråd. Det har været meget positivt med denne dialog,   
I Kirkernes Verdensråd har jeg haft anledning til at fremlægge rapporten i forskellige fora. Rapporten er blevet modtaget med meget positiv interesse, hvilket nok skyldes, at det er et nyt tiltag på en område, hvor Verdensrådet kun i begrænset omfang har haft sit fokus.
Jeg har haft anledning til at drøfte den med kommunikationssekretariatet, hvor der var en god dialog om, på hvilken måde de kunne forestille sig at videreformidle og integrere rapportens problematikker. Et møde med Stephen Brown, redaktøren for The Ecumenical Review, kunne desværre ikke gennemføres, men det undersøges, om nogle af rapportens problemstillinger kan omskrives til en artikel i et kommende nummer.
Et møde med Dr. Odair Pedroso Mateus, director i  Church and Order- afdelingen, gav anledning til diskussion og udveksling på et højt filosofisk, teologisk, og kultursociologisk niveau. Der er basis for at arbejde videre med en implementering af de i rapporten fremstillede problemstillinger frem imod næste generalforsamling i 2021.
Et møde med Dr. Ignace Haaz, som leder Verdensrådets dokumentationsafdeling i forhold til udgivelsesprojektet Globeethics bar også frugt. Den fremlagte rapport bliver offentliggjort i Globeethics digitale system, ligesom man gerne vil samarbejde i forhold til en kommende antologi om etiske problemstillinger i forhold til digitale teknologier.
Som en ekstra bonus fik jeg anledning til at vende problematikkerne med Arni Danielsson fra det Lutherske Verdensforbund, som også har interesse i en videre dialog.
Alt i alt har jeg oplevet det som en meningsfuld og positiv proces.


Det Økumeniske Studielegat uddeler støtte


Det Økumeniske studielegat har uddelt årets legatportioner til 3 personer der rejser ud for at dygtiggøre sig i forbindelse med deres studie og arbejde.

Bestyrelsen for Det økumeniske studielegat valgte i år at støtte:

​Theodora Yde Harbsmeier, teologistuderende til et semester ved Ruprecht Karls Universität i Heidelberg, Tyskland hvor ​hun ​ vil tage kurser ved det økumeniske institut om trinitetsteologi – økumenisk set. ​Hun skal bo i Theologisches Studienhaus, som udover at være en levende kulturinstitution også danner ramme om et tværkirkeligt samarbejde​.

  • Maria Sandborg og Rie Burfelt, til en studierejse til Det Økumeniske center i Bossey i Schweitz og klosterfællesskabet Taizé i Frankrig.Her er Maria Sandborg og Rie Burfelt på en rejse ud i verden for at blive klogere på det økumeniske landskab anno 2019. Med støtte fra DØS deltog vi i en studierejse, hvor vi besøgte Kirkernes Verdensråd i Geneve i Det Økumeniske Center, hvor vi lærte nyt om diakoni som økumenisk praksis, interreligiøs dialog og økumeniske relationer. I baggrunden af billedet ses det gamle slot Chateau de Bossey, som er Kirkernes Verdensråds undervisningcenter, hvor vi boede. Vi sluttede turen af med en tur over bjergene til det økumeniske klosterfællesskab Taizé i Frankrig, hvor vi deltog i dagens bønner og sange.

Næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2019. Læs mere her

Theodora Yde Harbsmeier


Maria sandborg og Rie Burfelt

Til England med Det Økumeniske Studielegat

​Af Helene Lilleøre

I efteråret var jeg i praktik hos Fusion Movement i England som et led i min uddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K). Fusion arbejder med kristen studentermission på tværs af kirker og kirkeretninger. I løbet af praktikopholdet har jeg fået indblik i hvordan mission ser ud blandt studerende i England og hvilken rolle kirkerne spiller i det.

Det der har gjort størst indtryk på mig i de sidste 20 uger, er de mange studerende og unge i 20’erne, jeg har snakket med, som er kommet til tro på Jesus i løbet af deres studieår, som et resultat af studentermissionen. Jeg har snakket med unge, der ikke er vokset op i et troende hjem. Unge, der oplevede frihed og tilgivelse i sårede relation på grund af den nyfunde tro på Jesus. Unge, som aldrig havde tænkt kirke var noget for dem, men som alligevel er kommet ind i kirken og der har oplevet af Jesus gør en forskel i livet. Alle var de begyndt at tro på Gud, som et resultat af den mærkbare forskel det gjorde i deres liv.

Studerende er på kirkernes radar

Fusion arbejder med at udruste studerende til mission ved at udruste kirkerne til at udruste de studerende. På denne måde fungerer Fusion som katalysator for studentermission, ved at  advokere discipelskab og mission i den lokale kirkes kontekst. De studerende er på mange af kirkernes radar, det gælder for en bred vifte a kirker fra katolske kirker til Church of England til pinsekirker. Dette kommer bl.a. til udtryk ved de hundredevis af student workers der ulønnet og lønnet arbejder i de engelske kirker.

Økumenisk smågruppe træning
Fusion er tværkirkelig organisation. Denne position ser jeg, at Fusion bruger til at tale om enhed blandt kirkerne. Når jeg har været med ude i forskellige byer med mit Fusion team for afvikle træning i hvordan smågrupper kan være missionale, har der været en bred vifte af kirker i rummet til at modtage samme undervisning. Det er spændende at se, hvordan Fusions træning, konferencer og ressourcer tiltrækker mange forskellige kirker.

Hvad tager jeg med mig?

Jeg er inspireret og opmuntret af kirkernes engagement i studentermission. I England har jeg set en model for, hvordan mission kan se ud blandt studerende, eksempelvis i form af campus mission, Club Mission og events. Endvidere hvordan discipelskab er forbundet til mission i kirker, hvor de ser studerende komme til tro igennem kirkens aktive mission. Det har inspireret mig til at overveje, hvordan en discipelskabsrelation kan se ud i danske kirker og hvordan studentermission ser ud i Danmark og hvad man kan lærer noget af den engelske model. Den engelske model synes jeg er meget spændende, og ønsker at se flere kirker i Danmark arbejder med studerende på en lignende måde.

Tak til Det Økumeniske Studielegat for den økonomiske støtte til mit praktikophold i England.

Det Økumeniske Studielegat uddeles en gang årligt, næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2019 se mere her

Vil du ud i verden og studere?

Søg Det Økumeniske Studielegat

Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, studerende ved de kirkefaglige uddannelser som f.eks. 3K, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

Formål
Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

Ansøgere
Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

Hvad ydes der støtte til?
Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske Institut i Strassburg vil blive prioriteret, men ophold ved økumeniske universiteter, colleges og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik, kan komme i betragtning. Også feltarbejde o. lign. kan opnå støtte. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi. Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer fx gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.

Ansøgningsfrist 1. marts 2019

Legatportion
Legatportionen vil være op til kr. 25.000

Ansøgningen sendes til:

Det Økumeniske Studielegat
v. Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg

eller til dkr(at)danskekirkersraad.dk

Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr(at)danskekirkersraad.dk.

Læs mere her

økumenisk studielegat

Mission, discipelskab og forvandling- rapport fra GETI 2018

Cand Theol Kathrine Fischer modtog i 2018  kr. 7.000 i støtte fra Det Økumeniske Studielegat til at deltage i  GETI 2018, Translating the Word, Transforming the World. ​

​Herunder skriver hun om hvad deltagelsen indebar og hvad hun fik ud af at deltage

Rapport vedr. GETI 2018, 5-13 marts. Det Økumeniske Studielegat

Hvert år afholdes GETI (Global Ecumenical Theological Institute) konferencer rundt om i verden. Formålet med GETI-kurserne er at give teologisk interesserede unge en introduktion til aktuel økumenisk tænkning og handling.  Denne gang blev kurset afviklet ifm. CWME (the Conference on World Mission and Evangelism 2018). CWME arbejde under temaet “Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship”. GETI arbejede under temaet “Translating the Word, Transforming the world”.

Kursets forløb

Før konferencen
: E-læring i 8 uger med tilsvarende ugentlige opgave (24 timer)

Tiden i Arusha
: Fællesskabsbygning, foredrag om vigtige i studieprogrammet, forkyndelse og gudstjenester og lokale eksponeringsbesøg, konferencens deltagelse, engagement med konferencen mv. (60 timer)

Undervisningens fokus: 1. Den økumeniske bevægelses historie; 2. Moderne problemer i den økumeniske bevægelse; 3. Verdenskristendom: Interkulturel og interreligiøs teologi; 4. Afrikas teologier og realiteterne i missionspraksis; 5. Livets liv, skabelsen og retfærdigheden og fredens pilgrimsrejse.

Efter konferencen
: Et afsluttende forskningsprojekt (16 timer)
Hensigt: deltagerne undersøgte, hvordan evangeliet er oversat til deres forskellige kulturer og sammenhænge, og hvorpå de føler sig kaldet og bevæget af Ånden for at omdanne verden.

Økumeniske overvejelser

Ordet mission har til dels i samfundet, men endda også på Aarhus Universitet en ganske negativbelysningen. Til trods for at dogmatik på AU indeholder et krav om missionsteologi, vil jeg mene, at niveauet af dette er ganske lav og ikke særlig ofte formidlet. I dette lys føler jeg, at GETI var med til at formidle en bredere forståelse af, hvad missionsteologi indeholder, og hvordan mission ikke kun er en lineærbevægelse fra Nord til Syd, men nærmere en komparativ bevægelse, hvor begge partner integrerer – heriblandt mission from the margins.  Mission from the margins handler generelt om at tillade og tilmed give marginerne stemme i kirke debatten. Her kan man hurtigt sammenligne med den monopol den danske folkekirke har ift. andre kirkelige bevægelser i Danmark.

Formidle resultaterne af studieopholdet

Jeg har aftalt med den danske delegation på CWME, at vi skal have oversæt nogle af bibelstudierne. Derudover er jeg i gang med at skrive en artikel til et kommende temanummer af Dansk Missionsråds serie Ny Mission. Temanummeret har titlen: Mission, discipelskab og forvandling – I dialog med Arusha konferencen 2018. Den overordnede problemstilling, som alle artikelforfattere forholde sig til er: På hvilke måder kan vi i en dansk sammenhæng italesætte og praktisere kristent discipelskab, som noget, der både forvandler indadtil i kirken og hos den kristne og forandrer udadtil i samfundet – lokalt, nationalt og globalt.

Den artikel, jeg er blevet bedt om at skrive, har arbejdstitlen: ”Hvordan forandrede Arusha konferencen / GETI mig?” Her skal jeg give min personlige beretning om, hvad jeg oplevede og fik ud af konferencen, og hvad det ”gjorde ved mig”, jf. konferencens hovedoverskrift om ”moving in the Spirit” og ”transforming discipleship”. Derudover relateres dette til den danske kirkelige og kulturelle kontekst, som jeg oplever og ser den.

​Af cand.theol. Kathrine Fischer

Læs  mere om Det Økumeniske Studielegat her

5 March 2018, Arusha, Tanzania: 5 March 2018 saw the opening celebration of GETI 2018. From 5-13 March 2018, the World Council of Churches organizes a Global Ecumenical Theological Institute (GETI) in Arusha, Tanzania, themed "Translating the Word, Transforming the World". The GETI brings together young theologians from around the world for an intense academic study course in Ecumenical Missiology. GETI 2018 takes place in connection with the Conference on World Mission and Evangelism, also organized in Arusha, Tanzania.

Hilsen fra England – 3k studerende i praktik i studenterorganisationen Fusion Movement

Hvert år uddeler Danske Kirkers Råd legatportioner gennem Det Økumeniske Studielegat.​ 3K studerende Helene Lilløre har modtaget støtte til et praktikophold ved studenterorganisationen Fusion Movement i England

​I forbindelse med at jeg har modtaget et studielegat fra Danske Kirkers råd, har jeg nu skrevet få linjer om studieopholdets begyndelse.

”Hvor mange her er blevet kristen i løbet af studietiden?” Jeg kigger rundt i konferencesalen, omtrent 15 personer rækker deres hånd op. Taleren spørger igen: ”Hvor mange her kender en, der er blevet kristen i løbet af studietiden?” Denne gang ser jeg, at næsten alle de 350 studerende rækker deres hånd op. Hvor er det fedt, tænker jeg, det her er målet for, hvad Fusion arbejde: at studerende må møde Jesus. Og de gør de.

Jeg var med på Fusions årlige konference som praktikkant. Her har jeg nu været i 3 uger, som en del af min uddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Fusion er en organisation, som arbejder på tværs af de engelske kirker på at ​forbinde studerende til lokale kirker, at udruste den lokale kirke til arbejdet med studerende, så studenterarbejdet- og mission udspringer fra den lokale kirke. Her 3 uger inde har jeg allerede fået lov til at se, hvordan Fusion arbejdet – lige fra den store konference i Oxford til hverdagen på kontoret i Loughborough.”

I praktikken vil jeg få min dagligdag på  Fusion hovedkontor i Loughborough.        Jeg vil  indgå  i teamet og følge med  i kontorets daglige rytme. Derudover vil jeg    deltage i Fusions forskellige aktiviteter i dele​ af England:  studenterarbejdet,    studenterarbejderkonferencer, møde studerende og de Fusion medarbejdere,    samt de kirker, der samarbejder med Fusion. En af disse kirker er Open Heavens    i Loughborough. 2/3 af kirken er studerende fra byens universitet. Her vil jeg    danne relationer med de studerende og deltage aktivt  i kirkens arbejde. Dette    forventer jeg resulterer i, at jeg får en endnu større forståelse for, hvordan studentermissionen ser ud igennem Fusion Movement i England og hvordan de    velfungerende elementer kan bruges i Danmark.        
    
    
​ Fusion ​Movement er  ikke  tilknyttet en specifik kirke​, men har et bredt økumenisk fokus, da de arbejder på tværs af kirker og kirkelige organisationer for Guds mission i England​. Praktikken forløber over 5 måneder .

​Af: Helene Lilleøre, 3K studerende

​*Læs om 3Kuddannelsen her


Det Økumeniske studielegat uddeler støtte

Tanzania, Nepal, England, Schweiz. Det Økumeniske studielegat har uddelt årets legatportioner til 4 personer der rejser ud for at dygtiggøre sig i forbindelse med deres studier.

Bestyrelsen for Det økumeniske studielegat valgte i år at støtte:
Kathrine Fischer til deltagelse i GETI 2018 i Arusha, Tanzania.
Christian Grund Sørensen -til et ophold på Bossey (det økumeniske institut i Schweiz)
Ditte Andersen - til studierejse til Katmandu i forbindelse med sin praktik fra 3K i Købnerkirken (Baptistkirke)
Helene Lilleøre - til studiepraktik fra 3K i England i studenterorganisationen Fusion Movement

Kathrine Fischer kr. 7.000,-  til deltagelse i GETI 2018 i Arusha
Christian Grund Sørensen kr. 5.000,- til et ophold på Bossey
Ditte Hansen kr. 5.000,- til studierejse til Katmandu i forbindelse med sin praktik fra 3K i Købnerkirken (Baptistkirke)
Helene Lilleøre kr. 5.000,- til studiepraktik fra 3K i England i studenterorganisationen Fusion Movement

Kathrine Fischer:
Global Ecumenical Theological Institute - GETI:
Siden januar har jeg sammen med 100 andre missions interesserede fra hele verden taget del i kurset GETI 2018, som i år handler om  "translating the Word, Transforming the World”. Kurset startede med 8 uges internet læring, og i mandags havde vi endelig muligheden for at møde hinanden. På den ene side er det et intensivt akademisk studieforløb i økumenisk missiologi, hvor jeg virkelige biver udfordret og udmattet, men på dan anden side forgår det heldigvis i et inspirerende miljø for fællesskab blandt unge fra den størst mulige bredde af Kristendom, som giver mig inspiration
til at forsætte i den økumeniske bevægelse.
GETI er i år forbindelse med CWME konferencen i Arusha, Tanzania. Jeg glæder mig til resten af turen, hvor vi skal lære, dele og fejre sammen.

* CWME: Commission on World Mission and Evangelism

Commission on World Mission and Evangelism
Global Ecumenical Theological Institute - GETI:
Siden januar har jeg sammen med 100 andre mission interesseret fra hele verden taget del af kurset GETI 2018, som i dette år handler
 
om  "translating the Word, Transforming the World”. Kurset startede med 8 uges internet læring
,
og i mandags havde vi endelig muligheden for at møde hinanden. På den ene side er det et intensivt akademisk studieforløb i økumenisk missiologi, hvor jeg virkelige biver udfordret og udmattet, men på dan anden side forgår det heldigvis i et inspirerende miljø for fællesskab blandt unge fra den størst mulige bredde af Kristendom
, som giver mig inspiration til at forsætte i den økumeniske bevægelse
. GETI er i år forbindelse med CWME konferencen i Arusha, Tanzania. Jeg glæder mig til resten af turen, hvor vi skal lære, dele og fejre sammen
.

 Tanzania: 5 March 2018. The opening celebration of GETI 2018​

Ditte Andersen:
​Jeg læser 3K, som er en proffessionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation.
Rejsen til Katmanda i Nepal er en del af min 10 uger lange praktik i Købnerkirken, som er en baptistkirke beliggende på Amager. I forbindelse med Købnerkirken drives en frivillig forening, Café Julius, som støtter forskellige formål. Jeg tager aktiv del i foreningens drift samt indsamling af tøj og penge til vores igangværende projekter. Blandt andet de to projekter i Nepal, et enkeprojekt og et sundhedscenter.
Udover det primære formål, nemlig at besøge projekterne og styrke de indbyrdes relationer på tværs af landegrænser, vil denne rejse give mig et større indblik i de lokale forhold og traditioner samt i hinduismen og buddhismen. Vi planlægger at deltage i forskellige ceremonier og gudstjenester undervejs. Rejsefællesskabet består at en tre frivillige, i caféen, herunder kirkens præst, samt undertegnede.
Undervejs skal jeg dokumentere mine oplevelser gennem en personlig fortælling på Café Julius' hjemmeside, ligesom jeg forventer at lave et oplæg for Foreningen Julius' medlemmer efter hjemkomst.

Jeg læser 3K, som er en proffessionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Rejsen er en del af min 10 uger lange praktik i Købnerkirken, som er en baptistkirke beliggende på Amager. I forbindelse med Købnerkirken drives en frivillig forening, Café Julius, som støtter forskellige formål. Jeg tager aktiv del i foreningens drift samt indsamling af tøj og penge til vores igangværende projekter. Blandt andet de to projekter i Nepal, et enkeprojekt og et sundhedscenter.
Udover det primære formål, nemlig at besøge projekterne og styrke de indbyrdes relationer på tværs af landegrænser, vil denne rejse give mig et større indblik i de lokale forhold og traditioner samt i hinduismen og buddhismen. Vi planlægger at deltage i forskellige ceremonier og gudstjenester undervejs. Rejsefællesskabet består at en tre frivillige, i caféen, herunder kirkens præst, samt undertegnede.
Undervejs skal jeg dokumentere mine oplevelser gennem en personlig fortælling på Café Julius' hjemmeside, ligesom jeg forventer at lave et oplæg for Foreningen Julius' medlemmer efter hjemkomst.

Christian Grund Sørensen:
Jeg er sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Aalborg og tilknyttet Kaj Munk Forskningscentret. Jeg er ph.d. i kommunikation, digitale medier og Kaj Munk og arbejder bredt med forkyndelse, læring og digitalitet.

Mit studieophold handler om at diskutere hvordan kunstig intelligens kan påvirke vores tilværelse i de kommende år og hvorfor man bør diskutere dette i alle kristne kirker. Der er store udfordringer for Kirkens menneskesyn, syn på samfundsmodeller og sammenhængskraft når computersystemer overtager de pladser, hvor der engang sad mennesker. Hvordan harmonerer digital effektivitet og bestemmelse med forståelse af Guds væsen og synet på min næste?
Det er mit håb, at studieopholdet ved Geneve vil give mig mulighed for at diskutere disse emner inden for en økumenisk ramme med bl.a. Kirkernes Verdensråd. Måske kan der laves en arbejdsgruppe. Spørgsmål om kunstig intelligens bliver relevante i alle kirkesamfund og bør diskuteres kvalificeret på et solidt, kirkeligt grundlag.
Der er planlagt en rapport, som stilles til rådighed for alle. Jeg holder også gerne foredrag eller workshops om emnet.

Næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2019. Læs mere her

En øjenåbner i det hellige land

I marts 2017 fik jeg som helt nyudklækket teologistuderende muligheden for at repræsentere KFUM og KFUK på en økumenisk konference i Betlehem og Nazareth, med titlen: Sabeel 10th International Conference: Jesus Christ Liberator – Then and Now – Facing the legacy of injustice. Titlen siger ikke så lidt. Med det økumeniske studielegat i ryggen, tog jeg afsted. Konferencen blev arrangeret af Sabeel, et økumenisk befrielsesteologisk center. Sabeel arbejder for at forbedre de palæstinensiske borgeres rettigheder og muligheder, gennem dialog og oplysning – bl.a. gennem konferencer som denne. Sabeel arbejder og samarbejder med forskellige kristne kirker og organisationer på Vestbredden og i hele verden. KFUM og KFUK’s formål med at sende mig afsted, var at give flere medlemmer og især stud.theol’er større indsigt i den komplekse konflikt mellem Israel og Palæstina.

Konferencen markerede 50-året for besættelsen af Vestbredden og 100-året for Balfour-deklarationen, og behandlede forskellige emner som f.eks Balfour-deklarationens eftermæle, truslen fra religiøs ekstremisme, samt Jesu Kristi virke som frelser og befrier set i lyset af den aktuelle situation i Israel-Palæstina. Konferencen samlede ca. 200 deltagere som repræsenterede 20 forskellige lande og omtrent ligeså mange forskellige kirkelige denominationer.

Rejsen blev fra første færd en øjenåbner, af en sådan kaliber jeg kun tror man oplever få gange i sit liv. Konferencen bød bl.a. på ekskursioner til nogle af de vigtigste helligsteder i de tre store religioner; Kristendom, Islam og Jødedom, som lever i forviklethed med hinanden, på godt og ondt i Det hellige land. Det gav en mærkværdig substans på en og samme rejse, at besøge de her fredfyldte og smukke helligsteder, og de samme dage lære dybdegående om konflikten og mange palæstinensiske skæbner. Konferencen gav også anledning til at møde nogle meget prominente personer fra den mellemøstlige verden, som virkelig gav indtryk og stof til eftertanke.
På den liste skal nævnes Naim Ateek, som er anglikansk præst i Palæstina, grundlægger af Sabeel og en meget vigtig skikkelse i udformningen af palæstinensisk befrielsesteologi. En anden person, hvis beretning gav kuldegysninger at høre, er unge Sahar Vardi, en israelsk pige og aktivist, som har siddet fængslet for at nægte at aftjene sin værnepligt, og som i dag uddanner sig til skolelærer, i håb om at ændre noget i tankegangen, på den næste generation.Mødet med Mordechai Vanunu var helt vildt. Mordechai er israeler og arbejdede tidligere i sit liv i den israelske hær som atomvåben tekniker, men blev sidenhen fredsaktivist, og afslørede Israels atomvåbenprogram til den britiske presse i 1986. Derfor var han fængslet i 18 år, under kummerlige forhold, hvor han skrev de mest hjerteskærende digte. Alligevel er det ikke en knækket mand, men det mest ydmyge og rare menneske man møder når man taler med Mordechai. Og selvfølgelig Vera Baboun, som er den første kvindelige borgmester i Betlehem og en total powerkvinde. Hun slog fast at den vigtigste opgave man har i dag, både som palæstinenser, og som international gæst i Det hellige lang er ”to speak up” – at sige sin mening, og at man først har noget at skamme sig over, når man ikke siger fra eller siger sin mening højt.

I vores del af verden bliver Israel-Palæstina konflikten tit og ofte slået hen som værende pga. skøre religiøse interesser. En af de ting jeg oplevede som var vigtigt for både jøder, muslimer og kristne, var at slå fast, at konflikten aldrig har været religiøst begrundet. Balfour-deklarationen omtalte aldrig nogen religiøs eller jødisk stat, - den omtalte en nationalstat for fordrevne israelere. Konflikten er en sekulær konflikt om landbesiddelse, og aldrig har haft religion som omdrejningspunkt. ”Palæstinenser først – kristen og muslim så” var et udsagn jeg stødte på flere gange. Nok er religion identitetsgivende for alle indbyggere i Israel og på Vestbredden – men det er altså ikke det det handler om, når det kommer til stykket.

På trods at man virkelig kan mærke håbløsheden og fortvivlelsen i alle samtaler man har med palæstinenserne, er det samtidig fantastisk at rejse på Vestbredden. Man bliver mødt af den største gæstfrihed af det palæstinensiske folk. De formår at holde fast i deres hjertevarme, humor, og leve deres liv så godt som muligt, mens de fleste af dem stædigt kæmper hvad de kalder ”peaceful non-violent resistance”. For som de selv siger, så er det, det eneste sted de kan være overlegne.

En anden ting man lægger mærke til når man færdes på Vestbredden, er hvordan kunsten og kreativiteten på forunderlig måde blomster midt i al kaosset, hvilket gør landet til en ufattelig smuk størrelse at rejse i. Noget af det der har været sigende for min rejse er hvordan situationen i Israel-Palæstina har brændt sig fast på min nethinde, - og i mit hjerte.

At deltage på konferencen har givet større kendskab til Israel-Palæstina konflikten, fremkaldt kærlighed til palæstinensisk kultur og vakt stor interesse for palæstinensisk teologi og økumeni, som jeg kan have stor gavn af i mit videre uddannelsesforløb som teolog, og mit frivillige arbejde i KFUM og KFUK.


øjenåbner

Amanda Urban modtog sammen med to andre støtte fra det Økumeniske Studielegat i 2017. Næste ansøgningsfrist til legatet er d. 1. marts 2018.

Se mere her

Til Israel med Det Økumeniske Studielegat

Rapport om 3K studietur til Israel
Vi var en gruppe på 14 studerende i professions-bacheloren Kristendom, kultur og kommunikation på Diakonissestiftelsen, som med stor taknemmelighed modtog det Økumeniske studielegat fra Danske Kirkers Råd, som muliggjorde vores selv-organiserede studietur til Israel d. 5-12 november 2017.

Formålet med vores studietur var at få styrket vores faglige kompetencer. Samtidig ønskede vi at få udvidet vores kendskab til og relationen mellem de forskellige kirkelige retninger. Endvidere ønskede vi også at erhverve viden om kirkernes indbyrdes økumeniske samarbejde. Alt dette fik vi mulighed for på vores tur, der fandt sted i Jerusalem.

Stige som symbol på samarbejde
Vi besøgte b.la forskellige ortodokse, lutherske, katolske og messianske menigheder. Her lærte vi om deres forskelligheder, men derudover fik vi stort indblik i deres indbyrdes relation, samt samarbejde.

I den tværkirkelige Gravkirke så vi på egen hånd,hvordan flere kirkelige retninger holder til side om side under samme tag. Her så vi også den berømte stige på facaden, som er blevet et symbol på deres samarbejde indbyrdes.

I den nyopstartede arabiske menighed mødte vi præsten, som fortalte om udfordringerne ved samarbejde, i og med de var arabere. De samarbejdede b.la med den messianske menighed Jerusalem Assembly, hvor vi mødte præsten Menus til et spændende oplæg.

Fælles for de to, var vigtigheden af, at man i et samarbejde med andre ikke skal lægge vægt på forskelligheder fra start af. Man skal i stedet have fokus på ligheder og skabe et venskab. Igennem det opbyggede venskab og tillid, kan man senere tale om forskelligheder med respekt og forståelse for hinanden.

Vi var også forbi Kirken For Alle Nationer. Kirken er beliggende ved foden af Oliebjerget. Inde i kirken er der en stor klippesten, som efter sigende skulle være der, hvor Jesus bad inden han blev arresteret.

Vi har gennem hele turen med vores mange lærerige besøg fået udvidet vores kendskab til de forskellige kirker og deres retninger samt deres økumeniske samarbejde.

Vi takker derfor mange gange for, at vores studietur kunne blive en realitet og at vi derved fik muligheden for at få styrket vores faglige kompetencer.

De studerende modtog støtte fra Det Økumeniske studielegat i 2017. Næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2018. 

Se mere her

Til GETI konference i Berlin med Det Økumeniske Studielegat

Sand diversitet er grim: rapport fra GETI17
Af stud.theol Bastian Vaucanson

GETI står for ”Global Ecumenical Theological Institute” og er en international konference for unge kirkefolk med interesse for mellemkirkeligt samarbejde og diskussion. I maj 2017 var jeg afsted som repræsentant for Folkekirken med generøs støtte fra Det Økumeniske Studielegat og Den Fransk Reformerte Kirke i København. Her følger et par highlights og positive kritiske refleksioner.

2017-udgaven var anden gang konferencen fandt sted (første gang var i Sydkorea i 2013 og et referat af Folkekirkens repræsentant fra dengang kan læses her).
Det hele løb af stablen i maj i Berlin med Tyske Kirkedage som kulminationen på to hårde ugers intense økumeniske diskussioner. Konferencen var arrangeret af KEK, Konferencen af Europæiske Kirker og havde deltagere fra over 30 forskellige lande.

GETI17 var derfor en unik mulighed for at mødes i kirkens fællesskab og knytte bånd på tværs af kulturelle afstande, og med mange prominente foredragsholdere var konferencen også en lejlighed til at få indblik i, hvad der rører sig på den internationale økumeniske scene.

De kirkelige temaer
Overskrifterne for GETI17 var ”Reforming Theology” (Reformerende teologi) ”Migrating Church” (Migrerende kirke) og ”Changing Society” (Samfund i forandring). Skulle man samle ét overordnet tema fra disse tre i øvrigt meget omfattende overskrifter, må det være bevægelse. Kirkens teologi er under konstant bearbejdning, og den udføres af en broget skare troende, der bevæger sig rundt i en verden under forandring (klimamæssigt såvel som politisk). Kort sagt: kirken altid er undervejs i verden på vej mod Gud. Med dette overordnede tema var tonen sat for diskussioner omkring hvad kirken er, samt hvad dens rolle er og hvad den bør være på den politiske scene.

Især flygtningekrisen spillede – forståeligt nok – en afgørende rolle. Her blev idealet om diversitet fremhævet som en kristen dyd: det er ikke kun kirkesamfundets pligt at tage imod og behandle flygtninge på menneskelig vis, det er også en gave.

Der blev bl.a. argumenteret for dette ud fra Bjergprædikenens diktum om at elske sin fjende samt Første Mosebogs fortælling om Abrahams trælkvinde, Hagar, der må flygte fra sin skæbne men bliver fundet af Gud. Der var også overvejelser omkring treenigheden, der lå under overfladen – Guds skabelse af verden, hans frivillige selvsplittelse i inkarnationen, og hans åndsgave til mennesket vidner om, at Gud er den kærlighed, der holder modsætninger sammen. Det er nu kirkens opgave at gøre denne kærlighed i verden.Den grimme diversitet
Der kan næppe være uenighed i kirken om, at kærlighed og respekt for det, der er anderledes, er centrale kristne værdier. Spørgsmålet om diversitet bliver imidlertid meget kompliceret, så snart vi skal til at finde ud af, hvordan vi skal handle ud fra disse værdier. Jeg finder det prisværdigt, at arrangørerne af GETI17 ønskede at kultivere disse værdier i den nye generation af økumeniske ”fredskrigere”.

Men hvis kirken skal blande sig i politiske spørgsmål, kræver det ikke kun nuanceret indsigt i politiske processer, forhold og udfordringer. Det kræver også nuancerede teologiske refleksioner over forholdet mellem teologi og politik. Ikke mindst hvor grænsen går mellem de to. En sådan nuanceret og kritisk refleksion savnede jeg (og flere andre deltagere jeg talte med) under GETI17.

Rækken af foredragsholdere var entydigt fra den liberale fløj af kirken, hvilket betød at diskussionerne aldrig blev frugtbare. Alle var simpelthen for enige! Fx kunne den luthersk-evangeliske biskop over Berlin, Markus Dröge, sætte lighedstegn mellem den økumeniske vision og EU-projektet, eftersom begge bevægelser jo bygger på et ideal om diversitet. Efter de ivrige tilråb at dømme var langt størstedelen af konferencedeltagerene rivende enige heri.

Sådanne udsagn (og ikke mindst reaktionen!) finder jeg imidlertid ganske bekymrende, fordi de reducerer talen om diversitet og mangfoldighed til tom snak. Det er rigtigt, at den økumeniske bevægelse er, skal og ikke kan være andet end pro diversitet og mangfoldighed. Det er en del af dens DNA.

Men sand diversitet fordrer, at man inviterer dem, man er uenig med, til at tale. Sand diversitet er altid udfordrende og provokerende. Sand diversitet er grim, fordi den tvinger os til at se vores eget standpunkt fra den andens perspektiv. På den måde var GETI17 meget pæn og nydelig. Jeg savnede det grimme.


En stor oplevelse
I det store hele var GETI17 en yderst givende og også udfordrende oplevelse. Hvis jeg blev træt af snakken om diversitet, blev det opvejet af den gode stemning og velvillighed, jeg mødte hos de øvrige deltagere. Den økumeniske bevægelse er sprængfyldt med unge, initiativrige mennesker fra hele verden, der længes efter at dele åndens gaver på tværs af kulturelle skel, og som ikke er bange for at gå ind i de svære diskussioner.

Men gode intentioner er ikke nok. Hvis den økumeniske bevægelse fortsat skal vokse og have en sund fremgang, kræver det, at også kirkelige ledere tør åbne for de svære diskussioner og blotte sig selv for ’det andet’.

Bastian Vaucanson modtog Det Økumeniske Studielegat i 2017. Næste ansøgningsfrist er
1. marts 2018.

Se mere her