Tag arkiv for “ årsmøde “

Vellykket årsmøde i Danske Kirkers Råd

​’Kirken som håbsbærer’ var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde. Her var der samtaler om kirkens rolle i samfundet. Der var økumenisk gudstjeneste og træplantning og så blev en ny arbejdsplan vedtaget for de kommende tre år.

Vi har et håb
om en ny himmel og en ny jord,
hvor kærligheden bor,
hvor Kristi livgivende ånd
breder sig i mennesker og mellem mennesker,
hvor lidelsen er lidt,
hvor døden er stridt,
og graven er tom som på opstandelsens dag.

(fra håbsbekendelsen ved årsmødets gudstjeneste)

Samtale om håb

Danske Kirkers Råd holdt sit årsmøde 29 april i Baptistkirken på Amager, Købnerkirken. Det var en særdeles vellykket dag med et alsidigt program, der havde fokus på håbet og kirkens opgave. Dagen blev indledt i kirkens cafe Julius med en samtale mellem teaterdirektør Jon Stephensen og formand for Danske Kirkers Råds Henrik Stubkjær om tro, håb og kærlighed – hvad betyder disse begreber og hvordan kan vi som kirker tale håb ind i et samfund præget af sekularisme, klimakrise og til tider håbløshed? Samtalen kom både ind på gudstjenestens betydning som et helle i konkurrencesamfundet, Pave Frans’ encyklika om kirken og klimaet, Himmelske Dage og religionsmødet. Samtalen blev ledet af Else Marie Nygaard, journalist på Kristeligt Dagblad. 

Gudstjeneste og træplantning
Der var økumenisk gudstjeneste i Købnerkirkens smukke kirkesal under ledelse af Baptistkirkens generalsekretær Lone Møller-Hansen med prædiken af Henrik Stubkjær og bønner og læsninger af repræsentanter fra både frikirker og Den katolske Kirke. Ved gudstjenestens afslutning gik alle udenfor for at plante et træ på pladsen uden for kirken. Træplantningen skete som led i kampagnen 'Plant håb i verden', som er sker i  samarbejde mellem Grøn Kirke, Danmission og Folkekirkens Nødhjælp i Reformationsåret 2017. Med inspiration i anekdoten om Martin Luther, der svarede på spørgsmålet: ”Hvad ville du gøre, hvis verden gik under i morgen? Så ville jeg plante et æbletræ i dag” plantes træer i Reformationsåret. I Danmark sker det ved lokale kirker, i provstier, i samarbejde med skoler mm. Ude i verden – i Cambodja og i Myanmar – plantes træer som led i kampagnen for at bevare skov og træer i områder udsat for skovhugst og erosion.

Ny arbejdsplan og nye medlemmer

Ved eftermiddagens årsmøde blev en ny arbejdsplan drøftet og godkendt. Arbejdsplanen er resultatet af en længere periode med drøftelser i Rådet, Økumenisk Forum, Forretningsudvalget og på sekretariatet om Danske Kirkers Råds kerneopgaver. Årsmødet valgte at snævre opgaverne ind i forhold til tidligere for at styrke indsatsen på områder som forholdet mellem kirke og stat, økumenisk dialog og dannelse, Danske Kirkedage og Grøn Kirke. Tidligere fokusområder som migrantmenigheder og religionsdialog ønsker Danske Kirkers Råd at fortsætte med i andre netværk, men ikke som arbejdsgrupper under rådet. 

Ved årsmødet blev Areopagos valgt ind som nyt medlem af Økumenisk Forum. Styrelsen for Danske Kirkedage fik et nyt medlem, nemlig Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.  

Flygtninge i fokus på årsmøde

Med overskriften ’Jeg var fremmed, og I tog imod mig’ havde Danske Kirkers Råds årsmøde den 21 maj 2016 særlig fokus på flygtninge og kirkens rolle i deres møde med Danmark. Her blev både de teologiske aspekter og konkrete eksempler på mødet mellem danskere og flygtninge drøftet.

Danske Kirkers Råds årsmøde indledtes med en flot økumenisk gudstjeneste i Vor Frue Kirke med bl.a. korsang ved Destiny Choir, hvor der blev prædiket over vores ansvar over for mennesker i nød og på flugt. Gudstjenesten blev ledet af afgående formand Anders Gadegaard med korte prædikener af bønner af flere repræsentanter.

Herefter mødtes deltagerne i Trinitatis sognehus, hvor indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen talte om gæstfrihed som teologisk paradigme. Her blev grundigt gennemgået forskellige bibelske eksempler på mødet med fremmede og teologiske eksempler på, hvordan vi bør imødekomme den fremmede. Herefter fulgte konkrete eksempler på kirkers og kirkelige organisationers møde med flygtninge fra KFUM-spejderne, Baptistkirken og Mødestedet (Danmission).

Det medførte en levende debat om, hvordan vi i Danske Kirkers Råd forholder os til flygtninge og migranter bl.a. gennem samarbejdet med migrantmenigheder.

Formandsskifte

Årsmødet 2016 blev det sidste for Anders Gadegaard, der efter 9 år som formand for Danske Kirkers Råd havde valgt ikke at genopstille. Der lød en meget stor tak til ham for sit store og mangeårige engagement. Biskop Henrik Stubkjær blev valgt enstemmigt som ny formand. 

Endelig lød der også en tak til Rita Jørgensen, der efter 9 år ikke genopstillede som formand for Stående Udvalg. Desuden en tak til Birthe Willumsen, der er stoppet på sekretariatet efter 10 år som frivillig medhjælper. 

I forbindelse med valg til Forretningsudvalget, Stående Udvalg og Styrelsen for Danske Kirkedage kan man læse mere på www.danskekirkersraad.dk under de forskellige udvalg.


For yderligere information: mc(at)danskekirkersraad.dk

Biskop Henrik Stubkjær formand for Danske Kirkers Råd

Af Mads Christoffersen

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, blev enstemmigt valgt som formand for Danske Kirkers Råd ved årsmødet den 21 maj. Han afløser Anders Gadegaard, der har været formand de sidste 9 år.

I Danske Kirkers Råd ser man frem til et godt samarbejde. "Henrik Stubkjær er en stor kapacitet. Han er en utrolig erfaren organisationsmand med et meget bredt netværk både herhjemme og ude i verden. Han er en mand med globalt udsyn og lokal indsigt. Som biskop i folkekirken er han respekteret og dybt engageret i kirkens liv både i stiftet og i Danmark og han formår at favne meget bredt. Han har sans for samarbejdet også i bredere forstand med kirker, de kirkelige organisationer og andre aktører i civilsamfundet", siger biskop Peter Fischer-Møller, medlem af  Danske Kirkers forretningsudvalg. 

Lone Møller-Hansen, generalsekretær i Baptistkirken tilføjer: "Med Henrik Stubkjær får vi en formand, der både har rødder i kirkens aktivisme og i folkekirkens formelle strukturer. Det er desuden et stort plus, at vi nu får en så central figur fra Jylland, så Danske Kirkers Råd balancerer endnu mere mellem landsdelene". Lone Møller-Hansen sidder også med i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg.

Henrik Stubkjær har været biskop i Viborg Stift siden 2014. Inden da har han været ansat som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp (2005-2014) og som forstander på Diakonhøjskolen (1996-2005). Privat er han gift med pastor Karen Stubkjær og har fire store børn.

I Danske Kirkers Råds forretningsudvalg sidder:

- Formand Biskop Henrik Stubkjær, Folkekirken. 
- Biskop Peter Fischer-Møller, Folkekirken 
- Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
- Generalsekretær Lone Møller-Hansen, Baptistkirken
- Pastor Tonny Jacobsen, Pinsekirken
- Kasserer Aase Rønkilde Pedersen, Vor Frue Kirke, København
- Thorsten Rørbæk, KFUM/K 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd og det bredeste økumeniske netværk i landet med 15 medlemskirker og 41 kirkelige organisationer. 

For yderligere information: 
Kontakt generalsekretær Mads Christoffersen på telefon 26700246 eller mc@danskekirkersraad.dk 

Foto: Viborg Stift

Håb & Handling – Årsberetning 2015

”Håb & Handling” er titlen på årsberetningen for 2015. Den afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og det økumeniske fællesskab befinder sig i.

Oikoumene betyder ’hele  den  beboede  jord’. Som kristne tror vi på håbet i Jesus Kristus, men er også forpligtede til handling udadtil i forhold til vores medmennesker og den verden, vi lever i.

Se årsberetningen her

God læselyst!

Vellykket årsmøde om kristendom og menneskerettigheder

Hvad har kristendom og menneskerettigheder at gøre med hinanden? Det spørgsmål bliv indgående og livligt drøftet ved Danske Kirkers Råds årsmøde 3. maj 2014 i Roskilde. Årsmødet bød også på rundvisning i Roskilde by og Domkirken og gudstjeneste i Gl. Vor Frue Kirke. Årsmødet var som tidligere delt op mellem møde i Økumenisk Forum, en temadel og møde i Rådet. Med dette særdeles relevante tema var der fin deltagelse ved årsmødet – endda med gæster fra Norge og Sverige.

Medgang eller modgang?
Seniorforsker Eva Maria Lassen fra Institut for Menneskerettigheder gennemgik fem aspekter af forholdet mellem kristendom og menneskerettigheder – som venskab, værdifællesskab, pres, udfordring og alliance. Hun tog bl.a. udgangspunkt i Poul Hartlings ord ’Hvis vi i dag betragter det som helt naturligt at forkaste racisme, at gå imod slaveri og forlange lighed mellem mænd og kvinder, med andre ord, som i FN’s Verdenserklæring at erklære, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, og at de er berettiget til menneskerettigheder uden nogen form for diskrimination, så kan dette siges at være et resultat af Paulus’ ord og tanker (Gal. 3:28-29)’. I sin analyse kom hun frem til, at kristendom og menneskerettigheder som oftest indgår i en konstruktiv og dynamisk relation, selvom der naturligvis også er udfordringer. Helt konkret pegede hun på kirkernes engagement for verdens fattige som et eksempel på arbejdet med at implementere menneskerettighederne i praksis.

Menneskeret og menneskeværd
Generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp tog tråden op fra den overordnede analyse og fortalte om principperne i Folkekirkens Nødhjælps arbejde – ikke mindst i forhold til en rettighedsbaseret tilgang i nødhjælps- og udviklingsarbejde. Med eksempler fra de lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp er involveret, gennemgik han deres seks principper for diakonalt arbejde – diakoni som rettighedsbaseret, fattigdomsorienteret, forholder sig til nødens årsager, i ligeværdige partnerskaber, helhedsorienteret og forsogningssøgende. Desuden præsenterede han nogle af de udfordringer, der er ved at arbejde rettighedsbaseret i en global sammenhæng. 

Valg til Forretningsudvalget
Der var valg til Forretningsudvalget på årsmødet. Her blev Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) genvalgt som kasserer og Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke) blev genvalgt som medlem. Desuden sidder Anders Gadegaard som formand og biskop Peter Fischer-Møller (folkekirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Peter Götz (Missionsforbundet) og Rita Jørgensen (Metodistkirken) som medlemmer. 

Valg til Sående Udvalg for Økumenisk Forum
Der var også valg til Stående Udvalg. Her blev medlem Jakob Rønnow (FDF) genvalgt og Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke) blev valgt ind som nyt medlem. Han er desuden en af de tre sekretærer for Danske Kirkedage. Derudover sidder Rita Jørgensen som formand og Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) og Karen-Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere) som medlemmer. 

Årsmødet 2015 kommer til at ligge i april/maj. Forretningsudvalget finder en endelig dato ved deres kommende møde. 

Årsmøde med fokus på religionsdialog

Danske Kirkers Råd havde på sit årsmøde den 12. maj 2012 fokus på forholdet mellem kristne og muslimer mellem mission og dialog.

Danske Kirkers Råd havde på sit årsmøde den 12. maj 2012 fokus på forholdet mellem kristne og muslimer mellem mission og dialog.

Kristne og muslimer mellem mission og dialog
Årsmødets tema lå i forlængelse af den dialogkonference, som Danske Kirkers Råd var medarrangør af i Beirut i begyndelsen af maj med en opfølgende konference i København i efteråret.

Et perspektiv udefra
Professor Jakob Skovgaard-Petersen var inviteret til at give et perspektiv ”udefra” og dermed give deltagerne et indblik i den komplekse virkelighed, der afspejler forholdet mellem kristne og muslimer gennem historien – og ikke mindst i dag under det såkaldte arabiske forår.
Hør oplæg ved Professor Jakob Skovgaard-Petersen

Et perspektiv indefra
Dialogkonsulent Agnete Holm fra Danmission holdt oplæg med et perspektiv ”indefra” om nødvendigheden af dialog mellem kristne og muslimer med udgangspunkt i, at vi alle har en del af sandheden og sammen kan søge efter Guds evige mysterium. 
Hør oplæg ved dialogkonsulent Agnete Holm

Gudstjeneste og nyt fra arbejdet i Danske Kirkers Råd
Årsmødet blev holdt på Liselund i Slagelse og bød på nyt om planlægningen af Danske Kirkedage 2013. Der blev også berettet fra de forskellige arbejdsgrupper, der samlet set vidner om et højt aktivitetsniveau i Danske Kirkers Råd. Midt på dagen var der gudstjeneste ved Holger Lam.

Læs Holger Lams prædiken ved årsmødets gudstjeneste
Læs afslutningsbøn fra årsmødet ved Jens Christensen

Vor Herres kludetæppe

Vor Herres kludetæppe – Årsmøde 2011
”Vor Herres kludetæppe – økumeni i går, i dag og i morgen” var temaet for Årsmødet 2001 i Danske Kirkers Råd. Traditionen tro bød mødet både på en temadel, et møde i Økumenisk Forum og Rådets årsmøde. Der var også tid til masser af sang, bevægelse og samtaler på kryds og tværs. Aldrig har så mange deltaget ved Årsmødet i Danske Kirkers Råd. Årsmødet blev holdt i Jerusalemskirken (Metodistkirken) i København.

”I en vækst frem mod større fylde af Gud har vi brug for hinanden i den ene hellige almindelige kirke – ikke kun i studier og dialoger, men ved samme nadverbord, i fælles tilbedelse, forenet om en fælles mission: At nå verden med evangeliet”.

Sådan sluttede Bent Hylleberg sit oplæg om økumeniens brogede historie i Danmark gennem de sidste 300 år. Dermed gav han ordet videre til en paneldebat med fire bud på økumenien som kirkens vidnesbyrd i dag og i morgen. Her deltog Niels Engelbrecht, fra Den Katolske Kirke, Martin Bonde fra Økumenisk Ungdom, Ib Sørensen fra 3K-uddannelsen og Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp.

Ved Årsmødet blev Årsberetningen 2010 godkendt og en ny arbejdsplan for 2011-13 vedtaget og med den de to nye arbejdsområder:
Anti-trafficking og Krop, kirke og menneskelige relationer.
Årsberetning og arbejdsplanen vidner om Danske Kirkers Råds mangfoldige arbejde og samarbejde på tværs af kirker og kirkelige organisationer og klare visioner for de kommende år.

På Årsmødet blev to nye organisationer optaget i Økumenisk Forum:
 Exit og Y’s Men Danmark.
Vi ser frem til et godt samarbejde i Danmarks bredeste økumeniske netværk med 16 kirkesamfund og 47 kirkelige organisationer og stifter.

Kasserer Erling Tiedemann er blevet afløst af Aase Rønkilde fra Vor Frue Kirke som ny kasserer. Erling Tiedemann fortsætter i Forretningsudvalget, mens Ann Skov Sørensen takkede af efter 6 år. Således består Forretningsudvalget i dag af:

 -Formand Anders Gadegaard
 -kasserer Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke)
 -Næstformand Jens Christensen (Baptistkirken)
 -Peter Fischer-Møller (Folkekirken
 -Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke)
 -Peter Götz (Missionsforbundet)
 -Rita Jørgensen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite).
 
Næste Årsmøde vil blive den 12. maj 2012.

Læs Bent Hyllebergs oplæg her.

Læs Danske Kirkers Råds Årsberetning 2010 her.

​Af: Mads Christoffersen


Af: Mads Christoffersen
Vor Herres kludetæppe – Årsmøde 2011
”Vor Herres kludetæppe – økumeni i går, i dag og i morgen” var temaet for Årsmødet 2001 i Danske Kirkers Råd. Traditionen tro bød mødet både på en temadel, et møde i Økumenisk Forum og Rådets årsmøde. Der var også tid til masser af sang, bevægelse og samtaler på kryds og tværs. Aldrig har så mange deltaget ved Årsmødet i Danske Kirkers Råd. Årsmødet blev holdt i Jerusalemskirken (Metodistkirken) i København.

”I en vækst frem mod større fylde af Gud har vi brug for hinanden i den ene hellige almindelige kirke – ikke kun i studier og dialoger, men ved samme nadverbord, i fælles tilbedelse, forenet om en fælles mission: At nå verden med evangeliet”.

Sådan sluttede Bent Hylleberg sit oplæg om økumeniens brogede historie i Danmark gennem de sidste 300 år. Dermed gav han ordet videre til en paneldebat med fire bud på økumenien som kirkens vidnesbyrd i dag og i morgen. Her deltog Niels Engelbrecht, fra Den Katolske Kirke, Martin Bonde fra Økumenisk Ungdom, Ib Sørensen fra 3K-uddannelsen og Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp.

Ved Årsmødet blev Årsberetningen 2010 godkendt og en ny arbejdsplan for 2011-13 vedtaget og med den de to nye arbejdsområder:
Anti-trafficking og Krop, kirke og menneskelige relationer.
Årsberetning og arbejdsplanen vidner om Danske Kirkers Råds mangfoldige arbejde og samarbejde på tværs af kirker og kirkelige organisationer og klare visioner for de kommende år.

På Årsmødet blev to nye organisationer optaget i Økumenisk Forum:
 Exit og Y’s Men Danmark.
Vi ser frem til et godt samarbejde i Danmarks bredeste økumeniske netværk med 16 kirkesamfund og 47 kirkelige organisationer og stifter.

Kasserer Erling Tiedemann er blevet afløst af Aase Rønkilde fra Vor Frue Kirke som ny kasserer. Erling Tiedemann fortsætter i Forretningsudvalget, mens Ann Skov Sørensen takkede af efter 6 år. Således består Forretningsudvalget i dag af:

 -Formand Anders Gadegaard
 -kasserer Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke)
 -Næstformand Jens Christensen (Baptistkirken)
 -Peter Fischer-Møller (Folkekirken
 -Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke)
 -Peter Götz (Missionsforbundet)
 -Rita Jørgensen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite).
 
Næste Årsmøde vil blive den 12. maj 2012.

Læs Bent Hyllebergs oplæg her.

Læs Danske Kirkers Råds Årsberetning 2010 her.

Foto: Christian Pedersen

Vellykket årsmøde i Danske Kirkers Råd

Af: Mads Christoffersen
"Økumeni i går, i dag og i morgen" var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde 2011. Læs her om årsmødet og læs Bent Hyllebergs oplæg om økumeniens historie.

Vor Herres kludetæppe
”Vor Herres kludetæppe” var titlen på temadagen i forbindelse med Danske Kirkers Råds Årsmøde den 14. maj 2011. Dagen blev holdt i Jerusalemskirken (Metodistkirken) i København. Deltagerantallet var det største nogensinde ved et årsmøde i Danske Kirkers Råd.

Økumeniens historie i Danmark
Læs her Bent Hyllebergs oplæg om økumeniens brogede historie. Hylleberg gennemgår strømninger og modstrømninger i den økumeniske historie gennem de sidste 300 år i Danmark og krydser dem med sine egne erfaringer som engageret i arbejdet gennem mere end 30 år. Oplægget giver et godt overblik over og indblik i økumeniens vilkår frem til oprettelsen af Danske Kirkers Råd med perspektiv til det nutidige og fremtidige arbejde.

Download oplægget her


Af: Mads Christoffersen
"Økumeni i går, i dag og i morgen" var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde 2011. Læs her om årsmødet og læs Bent Hyllebergs oplæg om økumeniens historie.

Foto: Christian Roar Pedersen

Vor Herres kludetæppe
”Vor Herres kludetæppe” var titlen på temadagen i forbindelse med Danske Kirkers Råds Årsmøde den 14. maj 2011. Dagen blev holdt i Jerusalemskirken (Metodistkirken) i København. Deltagerantallet var det største nogensinde ved et årsmøde i Danske Kirkers Råd.

Økumeniens historie i Danmark
Læs her Bent Hyllebergs oplæg om økumeniens brogede historie. Hylleberg gennemgår strømninger og modstrømninger i den økumeniske historie gennem de sidste 300 år i Danmark og krydser dem med sine egne erfaringer som engageret i arbejdet gennem mere end 30 år. Oplægget giver et godt overblik over og indblik i økumeniens vilkår frem til oprettelsen af Danske Kirkers Råd med perspektiv til det nutidige og fremtidige arbejde.

Download oplægget her

Foto: Christian Roar Pedersen

Sprudlende visionsdag afholdt

​Visioner og gode ideer til Danske Kirkers Råd nærmest væltede frem ved visionsdagen den 11. september. Her var repræsentanter fra en række kirker og kirkelige organisationer samlet for at tage det første spadestik til den nye arbejdsplan, der skal vedtages ved Årsmødet den 14. maj 2011.

”Danske Kirkers Råd er oppe i et højt gear, men kan godt få en endnu stærkere røst”, ”vi skal gå i fællesskab – også selv om der kan være vanskeligheder”, var nogle af de mere generelle refleksioner om Danske Kirkers Råd, der lød på visionsdagen. Men der blev også drøftet gode ideer til veje for kommunikation, en bedre økonomi og ikke mindst hvilke arbejdsområder Danske Kirkers Råd skulle fortsætte med eller give sig i kast med.

Den kirkelige bredde var til at få øje på dagen. Netop bredden er vigtig at have med fra begyndelsen af i en proces mod en ny arbejdsplan. Næste skridt på vejen er Fællesmødet den 6. november på Nyborg Strand, hvor ideerne fra visionsdagen vil blive præsenteret og drøftet. Arbejdsområderne for de kommende år vil også blive drøftet her og skridt for skridt henover vinteren vil en ny arbejdsplan blive formuleret frem mod den endelige vedtagelse ved Årsmødet.

Af: Mads Christoffersen

Visioner og gode ideer til Danske Kirkers Råd nærmest væltede frem ved visionsdagen den 11. september. Her var repræsentanter fra en række kirker og kirkelige organisationer samlet for at tage det første spadestik til den nye arbejdsplan, der skal vedtages ved Årsmødet den 14. maj 2011.

”Danske Kirkers Råd er oppe i et højt gear, men kan godt få en endnu stærkere røst”, ”vi skal gå i fællesskab – også selv om der kan være vanskeligheder”, var nogle af de mere generelle refleksioner om Danske Kirkers Råd, der lød på visionsdagen. Men der blev også drøftet gode ideer til veje for kommunikation, en bedre økonomi og ikke mindst hvilke arbejdsområder Danske Kirkers Råd skulle fortsætte med eller give sig i kast med.

Den kirkelige bredde var til at få øje på dagen. Netop bredden er vigtig at have med fra begyndelsen af i en proces mod en ny arbejdsplan. Næste skridt på vejen er Fællesmødet den 6. november på Nyborg Strand, hvor ideerne fra visionsdagen vil blive præsenteret og drøftet. Arbejdsområderne for de kommende år vil også blive drøftet her og skridt for skridt henover vinteren vil en ny arbejdsplan blive formuleret frem mod den endelige vedtagelse ved Årsmødet.